KRYESORET
Insights

Trashëgimia Natyrore dhe Kulturore e Shqipërisë, baza e Turizmit dhe nevoja për ta njohur

1 Prill 2022, 11:50 Nga DOSJA
Trashëgimia Natyrore dhe Kulturore e Shqipërisë, baza e Turizmit

Nga Ledjana Memishaj

Sa i dixhitalizuar është sektori i turizmit në ditët e sotme? Cfarë përfitimesh ka ky sektor në kushtet e përdorimit optimal të teknologjisë?

Pak histori mbi Trashëgiminë Natyrore dhe Kulturore në Shqipëri si baza e Turizmit dhe nevoja për ta njohur atë. Shqipëria është anëtare e UNESCO-s (Organizata për Edukim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara ) një prej agjencive të specializuara të OKB-ës, qe prej vitit1958.

E ndodhur nën rregjimin komunist, nuk u rregjistrua asnjë sit në këtë Listë deri në vitin 1992, vit, në të cilin për herë të parë Butrinti përfshihet si pjesë e Listës së Trashëgimisë Botërore për vlerat e tij të papërsëritshme, Unikale si një qytet ku kanë bashkëjetuar qytetërime të ndryshme. Pas këtij viti Shqipëria do të ketë rregjistrime të tjera në Listën e Trashëgimisë Botërore dhe këto sigurisht do të kenë një rol të jashtëzakonshëm për ta njohur vendin në arenën ndërkombëtare pas daljes nga rregjimi komunist në aspektin pozitiv duke ndikuar keshtu edhe në rritjen e numrit të turistëve. Deri sot jane 7 site të rregjistruar nën logon “”Albania” në Listën e Trashëgimisë Botërore, dhe kjo nuk është pak kur flasim për një vend të vogël me sipërfaqe dhe popullsi si Shqipëria.

Probemi i vërtetë nis tani dhe lidhet me Menaxhimin dhe ruajtjen e ketyre siteve. A eshte a aftë Shqipëria të sigurojë ruajtjen dhe restaurimin e tyre në rast nevoje?
Rasti i dhënies me PPP të Butrintit tregon se Institucionet shqiptare nuk kanë as vullnetin më të vogël, as stafin, as pajisjet e duhura për të siguruar një ndër detyimet kryesore të qënit shtet anëtar që lidhet me Mbrojtjen e tyre. Pas viteve 90-të Shqipëria, fatkeqësisht nuk ka asnjë sektor tjetër të zhvilluar për
të ngritur ekonominë e vendit, as bujqësinë për shkak të emigracionit masiv të të rinjve dhe mungesës së pajisjeve të fundit teknologjike, të cilat do ta bënin më të lehtë rritjen e produktivitetit dhe përdorimit të produkteve jo vetëm për nevojat e tregut vendas por, edhe në eksport. Po kështu edhe me blegtorinë e cila vazhdon me pak përjashtime të zhvillohet për përdorime personale, as industrinë e rëndë apo të burimeve nëntokësore e cila është dhënë me koncesion dhe shteti ketu nuk perfiton asgjë. E gjithë ekonomia shqiptare dhe politikat e qeverisë janë mbështetur në këto vitet e fundit tek ndihma dhe zhvillimi i Turizmit. Po kështu edhe Punësimi.

Në Shqipëri, varfëria peshon veçanërisht shumë tek gratë dhe të rinjtë, çka i bën sektorët si Turizmi shumë të rëndësishëm për punësimin e tyre. Nese do te flasim per kualifikimin dhe trajnimin e ketij stafi kjo eshte ceshtje tjeter per t’u diskutuar pasi shumica e tyre jane punonjes sezonale dhe e bejne kete pune te shtyre nga nevojat ekonomike dhe jo nga ana profesionale.

Shqipëria është një destinacion turistik i ri. Falë natyrës mbresëlënëse, peisazhit të larmishëm dhe një shumëllojshmërie atraksionesh, Shqipëria ofron mundësi për lloje të ndryshme turizmi përfshi këtu atë kulturore dhe natyrore, në kuadrin e turizmit rural, turizmit sportiv dhe aventuror, turizmit natyror, turizmit bregdetar, etj. Megjithatë, ofertat, paketat apo itineraret turistike ekzistuese shpesh kanë nevojë për mjaft përmirësim për t’u konsideruar si autentike apo si të bazuara në traditë dhe vlera specifike (sipas çdo destinacioni). Këto duhet të diversifikohen me qëllim menaxhimin e sfidave të sezonalitetit dhe tërheqjen e turistëve në periudha të ndryshme të vitit si dhe me qëllim mbajtjen e turistëve për periudha më të gjata në këto destinacione.

Sa te gatshëm janë bizneset shqiptare që operojnë në fushën e turizmit për të aplikuar në sistemet e tyre teknologjinë e fundit të informacionit, per ta perballuar koston dhe sa i trajnuar eshte stafi qe punon në këtë sektor për ta perdorur atë?

Problemet:

Mungesa e një vizioni ne të ardhmen për Turizmin në Shqipëri dhe ndërgjegjësimi kolektiv mbi rëndësinë e tij për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror vazhdon të jetë ende i dobët.
 Janë të kufizuara të dhënat e sakta për të identifikuar dhe kuptuar tregun e Turizmit.
 Bizneset e turizmit nuk janë fort eficiente në marketing dhe promovim dhe rrallë zgjedhin ofrues shërbimi biznesi profesionistë për këtë qëllim.
 Të gjitha palët e interesuara kanë pranuar një hendek të dukshëm midis ofertës për programe trajnimi dhe edukimi në rajone dhe kërkesës për aftësi specifike     që vjen nga sipërmarrjet e sektorit të Turizmit.
 Certifikimi dhe standardizimi i shërbimeve turistike do të bëhet përparësi për shkak të kërkesave në ligjin dhe në strategjinë e re. Megjithatë, ekziston pasiguri
në lidhje me mënyrën se si bizneset, sidomos hotelet, do të përgjigjen dhe se si do të përshtaten. Ka nevojë për konsulentë të aftë që do ta ndihmojnë këtë tranzicion dhe të ndihmojnë hotelet dhe bizneset e tjera për të përmbushur kërkesat e klienteve.

Aftësitë në këtë fushë kryesisht mungojnë, jo vetëm në ngritjen e kanaleve fillestare të promovimit (të cilat mund të nënkontraktohen), por ç’është më e
rëndësishme në mirëmbajtjen e tyre dhe përshtatjen e promovimit në mënyrë të vazhdueshme. Ndërgjegjësimi lidhur me vlerën e shërbimeve të tilla ka ardhur
duke u rritur dhe shumë hotele kanë parë përfitimet e hyrjes në platforma rezervimesh online apo promovimit të biznesit të tyre nëpërmjet medias sociale.

Nevoja aktuale që hotelet dhe bizneset e tjera të zhvillojnë praninë online ose të kenë mirëmbajtje më të mirë të kanalit të promovimit si pikë kyçe kontakti me
turistët mund të trajtohet duke punuar me ofruesit e shërbimeve në këtë sektor. Ky funksion është thelbësor, duke pasur parasysh nevojën kritike që Shqipëria ka për të matur ndikimet e Turizmit tek të ardhurat e bizneseve (sidomos SME-ve) dhe mirëqenien e komuniteteve, efektshmërinë e marketingut online, mbulimin mediatik, rritjen e industrisë kombëtare të Turizmit.

Dixhitalizmi dhe nevoja e përdorimit të tij në Turizëm.

Teknologjia e informacionit është një term i përdorur për të treguar përmirësimet më moderne në metodat dhe mekanizmat që përdoren për të mbledhur,
përpunuar, analizuar, ruajtur, shpërndarë dhe përdorur informacione. Teknologjitë e informacionit flasin si teknologji të shekullit, të cilat mund të kenë një ndikim serioz në aktivitetet industriale, sektorin e shërbimeve, punësimin e popullatës dhe në jetën e njerëzimit në tërësi. Dhjetë vjet më parë, teknologjia e informacionit dhe turizmi dukeshin si partnerë të papajtueshëm. Ndersa, sot këto dy koncepte janë aq të ndërlidhura ngushtë me
njëra-tjetrën, saqë është shfaqur edhe një lloj i ri turizmi.

Për më tepër, turizmi është një shërbim kompleks dhe i larmishëm, si nga pikëpamja e prodhuesit dhe e konsumatorit. Së dyti, është një shërbim i
padukshëm, i rrjedhshëm dhe i integruar. Dhe, së fundmi, është një shërbim i pasur me informacion. Janë këto karakteristika të turizmit që e bëjnë atë një
industri ideale për zbatimin e teknologjisë së informacionit. Struktura e industrisë së turizmit është shumë e ngjashme me strukturën e çdo sfere tjetër ekonomike të veprimtarisë. Ofruesit e turizmit veprojnë brenda një strukture të mirë-përcaktuar dhe të menaxhuar nga qeveria dhe organizatat tregtare, shoqatat tregtare (p.sh. hoteli, transporti ajror, agjentët e udhëtimit, etj.).

Prodhuesit e shërbimeve të turizmit klasifikohen në kategori të mirëpërcaktuara të furnitorëve (linjat ajrore, hotelet, makinat me qira, shërbimi në një destinacion turistik), tregtarët me shumicë (operatorët turistikë) dhe firmat me pakicë (agjentët e udhëtimit). Konsumatorët (turistët) janë shkalla e fundit e të gjithë sistemit turistik. Informacioni lidh furnizues të ndryshëm në një tërësi të vetme brenda kornizës së një industrie të vetme të turizmit. Për më tepër, tipari më i rëndësishëm i turizmit është se marrëdhënia midis prodhuesve dhe furnitorëve nuk kryhet nga mallrat, por nga fluksi i informacionit.
Këto flukse informacioni nuk janë vetëm flukse specifike të të dhënave, por edhe shërbime dhe pagesa. Shërbime të tilla si akomodimi në hotel, vendet e aeroplanit nuk shfaqen fizikisht ose kontrollohen me rastin e shitjes në destinacion.

Informacioni është udhëzuesi i vetëm për disponueshmërinë dhe cilësinë e produktit. Prandaj, mund të konkludohet se sigurimi i informacionit të besueshëm
dhe shpejtësia e shpërndarjes së tij është po aq i rëndësishëm për mbijetesën e industrisë së turizmit, sa sigurimi aktual i shërbimeve të tij për konsumatorët.
Në përgjithësi, duke analizuar rolin dhe rëndësinë e teknologjive të informacionit për fazën aktuale të zhvillimit të shoqërisë, është e mundur të nxirren përfundime të bazuara mirë se ky rol është strategjikisht i rëndësishëm dhe rëndësia e këtyre teknologjive do të rritet me shpejtësi në të ardhmen e afërt. Janë këto teknologji ato që luajnë një rol vendimtar në fushën e zhvillimit teknologjik të shtetit sot. Edhe pse ky sherbim kushton rendesia dhe vlera qe do te marre ne te ardhmen do te jete primare.

Së pari, teknologjitë e informacionit bëjnë të mundur aktivizimin dhe përdorimin efektiv të burimeve të informacionit të shoqërisë, të cilat sot janë faktori më i
rëndësishëm strategjik në zhvillimin e saj. Përvoja tregon se aktivizimi /shpërndarja dhe përdorimi efektiv i burimeve të informacionit (njohuritë shkencore,
zbulimet, shpikjet, teknologjitë, praktikat më të mira) lejojnë të fitohen kursime të konsiderueshme në llojet e tjera të burimeve: lëndë të para, energji, minerale,
materiale dhe pajisje, burime njerëzore, kohë sociale

Së dyti, teknologjitë e informacionit bëjnë të mundur optimizimin dhe në shumë raste automatizimin e proceseve të informacionit, të cilat vitet e fundit kanë zënë një vend në rritje në jetën e shoqërisë njerëzore. Dihet mirë se zhvillimi i civilizimit zhvillohet në drejtim të të bërit  shoqëri e informacionit , në të cilën objektet dhe rezultatet e punës së shumicës së popullsisë së punësuar nuk janë më vlera materiale, por kryesisht informacion dhe njohuri shkencore. Aktualisht, në shumicën e vendeve të zhvilluara, shumica e popullsisë së punësuar në aktivitetet e tyre është në një shkallë ose në një tjetër të lidhur me proceset e përgatitjes, ruajtjes, përpunimit dhe transmetimit të informacionit dhe për këtë arsye është e detyruar të përvetësojë dhe përdorë praktikisht teknologjitë e informacionit që korrespondojnë me këto procese.

Duhet thënë se teknologjitë e informacionit luajnë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në sigurimin e ndërveprimit të informacionit midis njerëzve, si dhe në
sistemet e përgatitjes dhe shpërndarjes së informacionit masiv. Këto fonde asimilohen shpejt nga kultura e shoqërisë, pasi ato jo vetëm që krijojnë lehtësi të
madhe, por heqin shumë probleme industriale, sociale dhe të përditshme të shkaktuara nga proceset e globalizimit dhe integrimit të komunitetit botëror,
zgjerimit të lidhjeve ekonomike dhe kulturore vendase dhe ndërkombëtare, migrimit të popullsisë dhe gjithnjë e më dinamike të saj. duke lëvizur rreth planetit.
Përveç mjeteve tashmë tradicionale të komunikimit (telefon, telegraf, radio dhe televizion), sistemet elektronike të telekomunikacionit, posta elektronike, transmetimi faksimile i informacionit dhe format e tjera të komunikimit po përdoren gjithnjë e më shumë.

Kohët e fundit, interneti është bërë tema qendrore e botimeve jo vetëm në shtypin kompjuterik, por edhe në masmedia, duke tërhequr vëmendjen e specialistëve të teknologjisë së informacionit, biznesmenëve, përdoruesve të zakonshëm dhe të gjithë botës së civilizuar. Rrjeti kompjuterik në të gjithë botën po zhvillohet kaq shpejt sa çdo vit numri i pajtimtarëve të tij dhe vëllimi i burimeve të informacionit praktikisht dyfishohet. Padyshim, biznesi i turizmit nuk mbetet larg këtij bumi. Vetëm në vitin 1996, mijëra sektorë të pavarur të agjencive të udhëtimit, hotele, linja ajrore, dhjetëra sisteme për rezervimin e shërbimeve të udhëtimit u shfaqën në internet.

Sipas ekspertëve, deri në 2003, turne dhe shërbime të ngjashme me vlerë rreth 200 miliardë dollarë do të shiten përmes internetit. Prandaj, agjencitë vështirë se duhet të injorojnë internetin në punën e tyre. Në kohën kur po shqyrtojmë, interneti nuk mund të konsiderohet si një konkurrencë në biznes, pasi që Rrjeti Botëror Wide ofron ndihmë të paçmuar të informacionit dhe shton tradicionalen  kanal i ri  implementimi i shërbimeve turistike – elektronike. Tashmë, gjysma e të gjitha të ardhurave të gjeneruara përmes internetit vijnë nga industria e udhëtimit dhe turizmit. 62% e përdoruesve të internetit po kërkojnë tarifat dhe disponueshmërinë e hoteleve dhe linjave ajrore.

Cilat janë përfitimet e një rrjeti global?

Së pari, mbulimi më i gjerë i audiencës. Ai lejon 35,000 klientë të vizitojnë TravelWeb, serveri më i njohur i turizmit, me mbi
17,000 hotele.

Së dyti, shpenzime relativisht të ulta dhe përpjekje për shitësit dhe blerësit. Kostoja e rezervimit në internet është mesatarisht 1.7 dollarë, ndërsa përmes GDS
– 3.5 dollarë. Metoda tradicionale e faksit tërheq portofolin e blerësit për 10 dollarë.

Lehtësia e tretë është qasja gjatë gjithë ditës në rrjet për përdoruesit privatë. Këto avantazhe të internetit, si dhe aftësia për të azhurnuar informacionin në një
kohë të caktuar, përdoren gjithashtu nga kompanitë e udhëtimit, për të cilat rrjeti hap mundësi të konsiderueshme për shitjen e produkteve të udhëtimit në
modalitetin on-line dhe reklamimin e tyre, si dhe promovimin e shitjeve.

Ndihmës-Sekretarja e Shtetit takoi Alibeajn, ndërsa Paloka deklaroi se ka firmosur peticionin kundër ambasadores Kim. Çfarë do të thotë kjo për PD?

View Results

Sondazh

Poll

Insights 31 Mars 2022, 09:56

Histori jete dhe histori teatri

Nga Josif PapagjoniMbaj mend se e kam lexuar komedinë e famshme “Sirano de Berzherak”, ndofta para 40-50 vjetëve. Në një sfond të kuq, plot dritë, kopertina e l...

Insights 28 Mars 2022, 15:40

Grushti

Nga Kostana MoravaUne dhe B, kusheriri im, jetuam bashke per nje periudhe jo te vogel kohe. B kish humbur babain dhe dhimbja qe aq e madhe sa nuk mund te jetoni...

Insights 20 Mars 2022, 10:01

Shtëpitë publike në komunizëm

Nga Ilir GjiniProstitucioni, profesioni më i vjetër në botë, çuditërisht ka ekzistuar edhe në monizëm. Duket e pabesushme që një sistem që survejonte gji...

Insights 19 Mars 2022, 16:03

Tregu vdiq. Të rrojë qeveria

Nga Klodian TomorriNderhyrja brutale e qeverise per te percaktuar cmimet ne shkalle te gjere perben goditjen me te rende te ekonomise se tregut ne 30 vitet e Sh...

Duma e Alizoti në mbledhjen e Rithemelimit, Berisha: Do e merrni vesh në darkë

Duma e Alizoti në mbledhjen e Rithemelimit, Berisha: Do e merrni vesh në darkë

3 Komisionet në duart e Alibeajt, Berisha: Përpjekje Ramës për ta lënë vendin pa Opozitë

Miraka te Ligjet, Berisha: Bardhi të japë sqarime për vrasjen në Elbasan

Berisha: Alibeaj merr në mbledhje demokratë që nuk janë pjesë e grupit të PD

Berisha paralajmëron protesta: Droga është normë në polici, mjaftojnë dy vrasjet e fundit

Nesër zgjidhet kryesia e PD/ Berisha: Sot dorëzoj emrat

Pas Dumanit, Berisha thirrje Besian Xhixhës: Trego lidhjet e krimit me politikën

Berisha: Dumanit po i censurojnë dëshmitë, nxirrni tabulatet e Taulant Ballës me Suel Çelën

Berisha thirrje Nuredin Dumanit: Trego gjithçka, deri tani ke thënë ato që dimë të gjithë

Berisha: Gjykata Supreme janë Rama e Don Agaçio, gjthçka ndodh në dhomë këshillimi

Manja ‘pastroi’ dosjet, Berisha: Mafia e pronave u amnistua, mjafton të çojnë qesen në Apel

S'përmbahen! Bardhi: Mos më ngri zërin mua. Bushka: Flisni 7 veta në kor

PLAS KEQ te Ligjet/ Bushka: Ne jemi ndryshe Gazi, ty të është vrarë dikush në zonën elektorale

Raporti i Administratës Publike, Bardhi: Keni analizë për patronazhistët, keni marrë masa?

Raporti i Administratës Publike/ Alibeaj: Pse gjatë vitit zgjedhor ka pasur më shumë rekrutime?

Anëtarët e ish-sigurimit të Shtetit/ Alibeajt s'i pranohet kandidati, ngre zërin: Ja provat

Socialistët miratojnë të propozuarin e Berishës, Simon Miraka

Sherr te Ligjet/ Bardhi: Të pafytyrë, votuat të propozuarin e non-gratas. Bushka: Lëri patetizmat

Në qendër të Tiranës, aksidentohet autobusi i linjës së Institutit

Emrat e Alibeajt për Zgjedhoren, Balla: Sa t'i sjellë, do i miratojmë, më në fund

Presidenti/ Balla: Votat do i gjejmë, po konsultohem me dy grupet e tjera të Opozitës

Bylykbashi anëtar i Reformës Zgjedhore, Alibeaj: Nuk është provokim

'Jam kryetar grupi'/ Alibeaj: Brenda PD s'ka përplasje, s'ka bojkot për presidentin, të hënën....

Procesi i zgjedhjes, Alibeaj: Jemi gati deri në 12 të natës nëse PS ndryshon mendje

Zgjedhja e Presidentit/ Alibeaj: Maxhoranca nuk i ka 71 vota, është realitet

Procesi i Presidentit/ Ndryshon mendim pas mbledhjes, Alibeaj: Do marrim pjesë

Cilët kryebashkiakë do kallëzohen? Manja: Hetimi ka rregulla, s'bëj publike asnjë rast

Rrezikon Shqipëria nga lufta?Peleshi:Jemi të sigurtë,NATO reagon sa herë që preket një pëllëmbë tokë

Shqipëria ngre bazë të dhënash për emergjencat, çon togë në Bullgari, zgjeron kontributin në NATO

Balluku: Ka abonentë familjarë që përdorin mbi 5 mijë kw mujorë, do kenë pishina, s'fikin dritat

Miratohet koncensioni për ndërtimin e aksit Thumanë-Kashar

Qeveria vendos transferimin e të dhënave për licensat e minierave

A e ka gati Shqipëria dosjen për çështjen e detit në Hagë? Xhaçka: Në atë fazë jemi

Mbështetje për emigrantët shqiptarë në Greqi? Xhaçka: E diskutova me Dendias, do njihet gjuha shqipe

Shqipëria jep OK për futjen e Suedisë e Finlandës në NATO

Gjuhë të huaja e letërsia, ulet mesatarja që duhet të kenë maturantët për këto degë

Kisha

Mbledhja e grupit, Berisha mbërrin në selinë blu: Alibeaj vegël e Ramës, po fyejnë Diasporën

Forumi i PPE, Berisha: Po mbajnë qëndrim neutral, zëri ynë s’do mungojë

S’ju uroi asnjë ambasadë, Berisha: S’e mbaj mend ta kenë bërë ndonjëherë

Marrëdhënia me SHBA, Rama: Miqtë e BE s'e kuptojnë, u dukemi budallenj

Rama: Kemi gati projektin për një bazë detare të NATO-s, do ia paraqesim gjeneralit

Yuri Kim në sallë, Edi Rama: Do flas anglisht, të shmang përkthimin e keq që krijon probleme

U nderua me medalje, gjenerali amerikan 'i mahnitur' pas Ramës: Jeni lider!

Rama i dorëzon medalje Komandantit të NATO-s: Do bëjmë plan për një bazë detare

INCIDENTI- Rama mezi i vendos medaljen gjeneralit amerikan: Më fal, s'qenka e lehtë

Tifozët

Trafikimi i qenieve njerëzore, Kim: Shqipëria ka ende punë për të bërë, SHBA s'ndalon ndihmën

Trafikimi i qenieve njerëzore, Osmani: Rrjetet kriminale kanë shfrytëzuar mungesën e rendit

Meta thirrje prokurorive: Hetoni trafikimin e qenieve njerëzore, fëmijët në rrezik