LIVE UPDATES
Aktualitet

Qeveria miraton vendimin, ja si do të blindohet SPAK-u dhe Byroja e Hetimit nga policia

10 Korrik 2019, 14:52 Nga DOSJA
Qeveria miraton vendimin, ja si do të blindohet SPAK-u dhe Byroja e Hetimit

TIRANË– Teksa kandidatët për SPAK kanë nisur me intervistat në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Qeveria ka miratuar sot rregullat e hollësishme dhe të rrepta lidhur me proceduarat për të garantuar sigurinë në mjediset e gjykatave.

Për garantimin e sigurisë dhe zbatimit të rreguallve është ngarkuar Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit.

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR PROCEDURAT NË LIDHJE ME GARANTIMIN E SIGURISË NË MJEDISET E GJYKATAVE KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR, TË PROKURORISË SË POSAÇME DHE TË BYROSË KOMBËTARE TË HETIMIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 46, të ligjit nr.95/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, me propozimin e ministrit të Drejtësisë dhe të ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin e rregullave të hollësishme për procedurat në lidhje me garantimin e sigurisë në mjediset e gjykatave kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të Prokurorisë së Posaçme dhe të Byrosë Kombëtare të Hetimit.

I. OBJEKTI DHE FUSHA E ZBATIMIT

Objekt i këtij vendimi është përcaktimi i rregullave të hollësishme për procedurat në lidhje me garantimin e sigurisë së mjediseve të gjykatave kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të Prokurorisë së Posaçme dhe të Byrosë Kombëtare të Hetimit. Këto rregulla nuk duhet të cenojnë veprimtarinë gjyqësore dhe administrative të institucioneve si dhe zhvillimin e proceseve gjyqësore, në mënyrë publike e transparente.

II. PËRKUFIZIME

Në kuptim të këtij vendimi, me termat e mëposhtëm nënkuptojmë:
1. “Personeli i sigurisë”, punonjësit e ngarkuar për të garantuar rendin dhe sigurinë në gjykatat kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të Prokurorisë së Posaçme dhe të Byrosë Kombëtare të Hetimit, të cilët janë pjesë e shërbimit të vijueshëm të Policisë së Shtetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.
2. “Institucion”, gjykatat kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Prokuroria e Posaçme dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, sipas kuptimit të dhënë në ligjin nr.95/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”.
3. “Ambiente”, ambientet e brendshme të gjykatave kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të Prokurorisë së Posaçme dhe të Byrosë Kombëtare të Hetimit, si dhe trualli funksional përreth, duke përfshirë edhe parkingun për automjetet.
4. “Kryetar”, kryetari i gjykatave kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme dhe drejtori i Byrosë Kombëtare të Hetimit.
5. “Siguria e godinës”, ndalimi i hyrjes së paligjshme, dëmtimi dhe kryerja e akteve të dhunshme ndaj ambienteve, sjellja e eksplozivëve, e armëve ose sendeve të tjera që mund të përdoren si armë, ose çdo aktiviteti tjetër të paligjshëm ndaj ambienteve të gjykatave kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të Prokurorisë së Posaçme dhe të Byrosë Kombëtare të Hetimit.
6. “Sistemi i sigurisë”, sistemi ku ndodhen këto institucione, që përbëhet nga perimetri rrethues i godinës, deri ku shtrihet më tej ai i vëzhgimit apo kontrollit të autorizuar në rast nevoje të parandalimit të rrezikut, ai i sinjalizimit të hyrjeve të parregullta, metal-dedektorët, sistemi i kamera- vëzhgimit, ai elektronik i lejimit e kufizimit të aksesit në hyrjet e institucioneve, ruajtja e të dhënave të tyre, punonjësit e sigurisë.

III. RREGULLAT E SIGURISË

1. Hyrja në godinë:
a) Hyrjet kryesore të godinës mbikëqyren nga një ose disa punonjës të sigurisë.
b) Kryetari i institucionit përkatës autorizon personelin si dhe persona të tjerë, të hyjnë në ambientet e tyre, nëpërmjet një hyrjeje të veçantë.
c) Hyrja e veçantë, e parashikuar në shkronjën “b”, shërben edhe si dalje emergjence në rastet kur jepet urdhër për evakuim nga kryetari i institucionit përkatës.
2. Hyrja e automjeteve:
a) Hyrja e automjeteve në ambientet e institucioneve të përcaktuara sipas këtij vendimi realizohet përmes portave të veçanta për hyrjen e automjeteve.
b) Hyrja e automjeteve mbikëqyret me punonjës sigurie.
3. Siguria në godinën e institucionit:
a) Kryetari i institucionit përkatës, në bashkëpunim me titullarin e strukturës së policisë, përcakton rregulla të hollësishme lidhur me vendosjen e pajisjeve të nevojshme të sigurisë në hyrjen kryesore dhe në brendësi të godinës së institucionit përkatës, në varësi të shkallës së rrezikshmërisë të vlerësuar në vijimësi.
4. Rregullat bazë të sigurisë që duhet të përmbushen janë, si më poshtë vijon:
a) Pajisja me detektorë elektronikë, të cilët vendosen pranë hyrjes kryesore;
b) Vendosja e pajisjeve për fikjen e zjarrit;
c) Sinjalizimi i daljes së emergjencës;
ç) Harta e ambienteve të godinës së institucionit përkatës;
d) Pajisja me mjete të sigurisë (çelësa, karta apo mjete të tjera të kësaj natyre) e punonjësve të administratës së institucionit përkatës, me qëllim realizimin e hyrjes nëpërmjet hyrjes së veçantë të godinës së institucionit përkatës;
dh) Pajisja me sistemin e kamerave të vëzhgimit dhe atë elektronik të lejimit të hyrjes në godinë, si dhe në server të ruajtjes së këtyre të dhënave për një periudhë 6-mujore deri në 1 vit.
5. Informacioni i përmbledhur për rregullat bazë të sigurisë shpallet në një vend të dukshëm në ambientet hyrëse të institucionit përkatës.

IV. PERSONELI I SIGURISË

1. Personeli i sigurisë garanton rendin dhe sigurinë në:
a) hyrjet publike të institucionit përkatës;
b) portat për hyrjen e automjeteve dhe hapësirën e parkimit;
c) sallën e gjyqit, nëse i kërkohet nga kryetari i trupit gjykues. Në rastin kur ka të pandehur/të arrestuar është Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ajo që bën shoqërimin dhe sigurimin e tyre;
ç) ambientet e tjera të brendshme të godinës së institucionit përkatës, të cilat përfshijnë kryesisht korridoret lidhëse pranë zyrave.
2. Personeli i sigurisë mund të kontrollojë hyrjen e godinës apo të kontrollojë automjetet dhe personat që dyshohen se përbëjnë rrezik për sigurinë e mjediseve, brenda një perimetri prej 5 metrash rreth godinës së gjykatës, duke nisur prej vijës së objektit.
3. Procedurat e verifikimit dhe të kontrollit të personave nga personeli i sigurisë janë, si më poshtë vijon:
a) Lejohet të verifikojnë identitetin e personave që hyjnë, qëndrojnë ose largohen nga ambientet e institucionit, nëpërmjet ekzaminimit të dokumenteve të identitetit të atij personi;
b) Në rast se personi që hyn nuk posedon dokument identifikimi, identifikimi i tyre mund të konfirmohet në një mënyrë tjetër të përshtatshme;
c) Në rast se identiteti i personit nuk mund të konfirmohet, personeli i sigurimit nuk lejon hyrjen në institucion;
ç) Kryen kontrollin fizik të personave që hyjnë, qëndrojnë ose largohen nga ambientet e institucionit, si dhe të sendeve që zotërojnë apo mbajnë me vete;
d) Ndarja në mes të atyre që përdorin hyrjen kryesore dhe atyre që përdorin hyrje tjetër do të bëhet në përputhje me rregullat e ligjit për protokollin e shtetit, për personat dhe personalitete që hyjnë në institucion pa kontroll fizik;
dh) Kontrolli sipas shkronjës “ç” mund të bëhet me këqyrje, përmes prekjes sipërfaqësore ose duke përdorur mjete të tjera të përshtatshme, të tilla si pasqyra ose detektorë;
e) Kontrolli që përfshin prekjen sipërfaqësore bëhet nga personeli i sigurisë me gjininë e njëjtë me personin që hyn, qëndron ose largohet nga ambientet e institucionit, përveçse nëse në raste të jashtëzakonshme kjo nuk është e mundur;
ë) Pajis personin që kërkon të hyjë në ambientet e institucionit përkatës me leje hyrjeje dhe regjistron këto të dhëna në regjistër:
– Emrin dhe mbiemrin e personit;
– Punonjësin/Zyrtarin pritës;
– Orarin e hyrjes dhe të daljes nga institucioni.
f) Në rast se personi nuk largohet brenda orarit zyrtar, punonjësi i sigurisë njofton kancelarin dhe, në mungesë të tij, kryetarin.
4. Regjistrimi i sendeve:
a) Personeli i sigurisë, me pëlqimin e personit që kontrollohet, mund të mbajë përkohësisht sende të personit, me qëllim për të lejuar personin të hyjë në ambientet e institucionit;
b) Regjistrimi i sendeve të mbajtura bëhet në formë të shkruar dhe me nënshkrimin e personit që posedon këtë send.
5. Rastet e moslejimit të mbajtjes së sendeve dhe të kafshëve:
a) Përveç rasteve përjashtimore të parashikuara në legjislacionin në fuqi, në ambientet e institucionit nuk lejohet mbajtja e sendeve si:
– armë zjarri;
– eksplozivë;
– thika të çfarëdolloj gjatësie;
– sende të mprehta ose me majë (duke përfshirë: brisqe, gërshërë, kaçavida ose çdo send tjetër të ngjashëm);
– spray për mbrojtje;
– pranga;
– lëndë dhe substanca narkotike;
b) Mbajtja e kafshëve;
c) Çdo mjet tjetër që mund të përbëjë rrezik për sigurinë dhe rendin në institucion;
ç) Në rastin kur mbajtja e sendeve të ndaluara përbën vepër penale, personeli i sigurisë autorizohet të ndalojë mbajtësin e tyre dhe të njoftojë menjëherë policinë gjyqësore, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
5. Rregullat e sendeve të ndaluara nuk zbatohen në rastet e personave, të cilëve me ligj iu lejohet mbajtja e armëve të zjarrit, ose sendet përbëjnë provë materiale dhe paraqiten si të tilla në gjykatë.
6. Detyrat e personelit të sigurisë janë, si më poshtë vijon:
a) Të sigurojnë ndalimin e hyrjes për personat, të cilët paraqesin rrezik për sigurinë e personave ose godinës në institucionin përkatës;
b) Të ushtrojnë kontroll personal nëpërmjet pajisjeve teknike dhe të inspektojnë çantat e personave që hyjnë në ambientet e brendshme të institucionit;
c) Të marrin masa për bllokimin e sendeve, mbajtja dhe futja në institucion e të cilave është e ndaluar sipas këtij vendimi;
ç) Të informojnë kryetarin për sjellje të dyshimta nga personat që gjenden në godinën e institucionit përkatës;
d) Të marrin masa për kufizimin e qarkullimit të automjeteve të palejuara në hapësirat e parkimit, në garazhe, si dhe në oborrin e institucionit përkatës;
dh) Të përdorin forcën fizike në përputhje dhe proporcion me rastet që e kanë diktuar atë dhe aq sa është e nevojshme për të shmangur apo neutralizuar situatën e rrezikut të krijuar;
e) Të raportojnë pranë kryetarit telefonatat që përmbajnë kërcënime të shprehura apo nënkuptojnë mundësinë e një rreziku për gjyqtarët apo punonjësit e institucioneve përkatëse;
ë) Të japin udhëzime të shprehura në zbatim të urdhrave të kryetarit;
f) Të mbajnë kontakte të vazhdueshme me institucione, si policia, spitalet, zjarrfikëset dhe ia raportojnë periodikisht kryetarit;
g) Të ndërmarrin kontrolle rutinë për pajisjet e sigurisë dhe t’i raportojnë kryetarit në rast të mosfunksionimit të këtyre pajisjeve;
gj) Të kryejnë evakuimin e godinës, në zbatim të urdhrit verbal të kryetarit. Në rastet e rrezikut të madh e të menjëhershëm, evakuimi mund të kryhet edhe pa urdhër të kryetarit;
h) Të informojnë menjëherë kryetarin, si dhe Policinë e Shtetit, për çdo ngjarje të rëndë që cenon sigurinë në institucionet përkatëse, e cila konstatohet pas orarit zyrtar.

V. DREJTIMI I PERSONELIT TË SIGURISË

1. Drejtimi dhe organizimi i veprimtarisë së shërbimeve të sigurisë nga Policia e Shtetit realizohen nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e kryetarit të institucionit përkatës dhe të titullarit të strukturës policore.
2. Kompetencat e kryetarit të institucionit përkatës janë, si më poshtë vijon:
a) Drejton dhe kontrollon veprimtarinë e personelit të sigurisë në institucionin përkatës;
b) Jep urdhra verbalë për evakuim, si më poshtë vijon:
– Në rast rreziku brenda godinës, që nuk mund të evitohet në mënyrë tjetër;
– Në rast aktivizimi të sistemit të alarmit për rënien e zjarrit.
c) Merr kontakte të herëpashershme me strukturat drejtuese të Policisë së Shtetit, për të siguruar rendin dhe sigurinë në ambientet e institucionit;
ç) Merr çdo masë tjetër të nevojshme për të garantuar rendin dhe sigurinë në ambientet e institucionit.
3. Kryetari i institucionit përkatës, në bashkëpunim me drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, miraton një rregullore të brendshme në të cilën përcaktohen detyrimet e masave të sigurisë dhe të veprimeve për të gjitha ambientet e institucionit.
4. Titullari i strukturës policore, që do të ngarkohet me sigurimin e këtij institucioni, ka për detyrë të përgatisë planin e vendosjes së shërbimit, duke marrë në konsideratë organikën e institucionit, detyrime që rrjedhin nga ky vendim dhe nga rregullorja e brendshme.

VI. INSTITUCIONET QË NGARKOHEN PËR ZBATIMIN E AKTIT

Ngarkohen Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit dhe kryetarët e gjykatave kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme dhe drejtori i Byrosë së Hetimit për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Qeveria ka miratuar sot disa vendime të rëndësishme. Me firmën e Ramës sot janë dhënë 50 mijë euro për shqiptarët në Malin e Zi dhe në Serbi. Po ashtu është miratuar dhe mbrojtja e godinave të SPAK dhe BKH, si dhe e familjarëve të prokurorëve. Po ashtu është rritur dhe numri i vendeve të lira në administratë.

(k.m/dosja.al)

Tirana është boshatisur për ditët e pushimit. Cilën nga ritet e shenjta po ndiqni:

View Results

Aktualitet Aktualitet BKH ministria e brendshme policia e shtetit SPAK VKM BKH ministria e brendshme policia e shtetit SPAK VKM

Sondazh

Poll

Aeroporti i Vlorës në zonë të mbrojtur, Tabaku: Shkatërron ekosistemin, projekt korruptiv

Aeroporti i Vlorës në zonë të mbrojtur, Tabaku: Shkatërron ekosistemin, projekt korruptiv

Protesta e Berishës, Jorida Tabaku konfirmon pjesëmarrjen: Jam në ballë të çdo opozite të qeverisë

Takoi Metën në Baku, Berisha: Sa të mbyllë Presidencën, bashkohemi kundër Ramës

7 korriku përsëritje e 8 janarit? Berisha" Skenar që nuk ndodh më, qëllimi është ngremë shqiptarët

Berisha shpjegon domethënien e datës së protestës: 3 shtata bashkë, rrisin shanset për sukses

Mbledhje në seli, Berisha: Janë të ftuar të gjithë, deputetët të shkëputen nga Alibasha

Sa do zgjasë protesta e 7 korrikut? Berisha: Deri në realizimin e qëllimit, pranoj të më udhëheqin

Berisha: Nuk pranojmë kurrë aleanca bilaterale në rajon, janë të rrezikshme

Përplasja Rama-Bullgari,Berisha: Turp, ordiner! Në emër të opozitës i kërkoj ndjesë popullit bullgar

'Rama bëri avokatin e Serbisë', Berisha:Nuk foli për Shqipërinë, në konferencë nuk u shfaq as Osmani

Berisha: Negociatat nuk u hapën për shkak të Bullgarisë por prej Ramës, shkoi si vasal i Vuçiç

PD kërkon heqjen e mandatit të Xhaçkës, Bushka: S'kemi pasur kohë të lexojmë shkresat

Nis me debate komisioni për mandatin e Xhaçkës, Alibeaj: Të vinte këtu të jepte shpjegime

Zjarr masiv në Lajthizë të Mirditës, në terren vetëm një zjarrfikës

Aeroporti i Vlorës, Tabaku: Po ndërtohet në një zonë që ishte e mbrojtur. Ministrja: E pavërtetë

Gazetarja përmend Vuçiç, presidenti serb:Jam i sigurtë që folët mirë për mua. Rama:Ç'dreqin do këtu?

Vuçiç e quajti Kosovë, Rama e korrigjon: Aleksandri tha "e ashtuquajtura Kosovë"

“BE na poshtëroi, prisnin konferencë nga liderët”, Rama: Janë të zgjuar

Videon e nxorri vetë, Rama: Ishte prerë keq, unë thashë se RMV do jetë edhe Shqipëria Lindore

VETO-ja e Bullgarisë, Rama me kritika: BE e paaftë të çlirojë dy pengje

Rama nga Brukseli: Urojmë që shekulli tjetër të na gjejë në BE

Rama-BE: Lëreni Serbinë të qetë, mos hapni konflikte të tjera

Rama flet për Kosovën në Bruksel: Është marrë peng, çmenduri, njerëzit nuk lëvizin dot lirshëm

Rama: Bullgaria po i jep fuqi Putin e agresionit rus, një turp

Korreshi ngre zërin: Në Lushnje vihet vetëm për të bërë foto me shalqi, mos u tallni

Bardhi publikon listën: 10 miq të Ramës përfituan 36 investime strategjike me vlerë 4.6 miliard euro

Balla: Berisha privatizoi pronat nga Viçidoli deri në Dhërmi, si ka mundësi je pronar

'Ish-grabitësi u kërkoi ndjesë pronarëve'/ Balla: Berisha është servil, ditën e lindjes e ndryshoi

Balla përplaset me Berishën në Kuvend: Ik o plaku Mere

'Na u bashkoni me 7 korrik'/ Berisha: Pronarët e pronave janë më të kërcënuar se kurrë

'Administrata ka njerëz të paaftë, skiftera'/ Braçe: Fermerëve u duhet bursa që të kenë besim

Tabakun e 'tradhëtojnë' takat, pengohet dhe gati rrëzohet në Kuvend

Akuzat e Shehajt,Xhaçka:Ju paguani për mandatin e deputetit, çojeni çështjen në Gjykatën Kushtetuese

Shehaj akuza Xhaçkës: Vini në politikë me xhepat bosh, dilni me resorte me 5 yje

Xhaçka: Bashkëshortin e kam bzinesmen të sukseshëm

Berisha: Gentian Sharra e banda e Elbasanit blenë vota për PS

Balla-Berishës: Je bashkëpunëtor i Millosheviçit ne mblidhemi më 7 korrik për Srebrenicën

Berisha:Kanë dalë gjërat lakuriq!Balla është xhandar i bandës së Elbasanit! Deputetët e duatrokadsin

“Garon me Tabakun”,Bardhi-Spiropalit:Kishim një madame me 5mln euro,tani u bënë dy me gjithë Xhaçkën

Berisha: S'është parlamenti dyqani yt! Nikolla i pret fjalën. kryedemokrati: Hap mikrofonin se...

Shehaj-Spiroaplit: Këtu duhet të ishte Rama, por jua la turpin juve

Shehaj: Rama i fali plazhin Xhaçkës. Spiroapli: Nuk është nder statusi 'investitor publik'

Spiropali: Turp, llukunia juaj është një turp. (Deputetët e PD i bien me grushte tavolinave)

Spiropali i ‘del zot’ Ramës: Pak punë ka ai në Samit, do merret me ju, taksirtati im

Deputetët e PD largohen nga Kuvendi, Ahmetaj: Jeni sharë nga të gjitha anët e nuk keni bërë kështu

Tabaku: Rama shkoi si çeço në Samit, bëri të fortin fillimisht (Nikolla i mbyll fjalën)

Spiropali përplaset me Bardhin: Shumë gaz ke pasur këtë kohë! Nikolla: Mos flit nga vendi

Berisha para futjes në Kuvend: Më 7 korrik derdhet e gjithë Tirana, Rama do largohet

Rama s’përmbahet para gazetarëve bullgarë: Turp, ju jeni një turp dhe shumë lëmsh

Lajme të mira për Shqipërinë? Rama: Preferoj të mos mbetem në pritje