LIVE UPDATES
Politike

Monopoli me tenderët e rrugëve nga ARRSH, Ramës i ankohen edhe ish-deputetët, zbardhet email-i i Sadri Abazit

Një email të publikuar nga hakerat, ku ish-deputeti socialist në kryeqytet, Sadri Abazi, përmes një mesazhi që i ka dërguar me email Kryeministrit Rama, akuzon Autoritetin Rrugor Shqiptar se përdor skema korruptive dhe abuzuese për të shpallur fituesit.

8 Gusht 2022, 16:51 Nga k.m.
Monopoli me tenderët e rrugëve nga ARRSH, Ramës i ankohen edhe
Sadri Abazi, Edi Rama dhe Salillari

TIRANË- Kontrolli i Lartë i Shtetit, opozita dhe mediat tashmë nuk janë të vetmit që denoncojnë veprimet klienteliste të Autoritetit Rrugor Shqiptar. Gazeta “Panorama” ka siguruar një email të publikuar nga hakerat, ku ish-deputeti socialist në kryeqytet, Sadri Abazi, përmes një mesazhi që i ka dërguar me email Kryeministrit Rama, akuzon Autoritetin Rrugor Shqiptar se përdor skema korruptive dhe abuzuese për të shpallur fituesit.

Ish-deputeti u referohet procedurave të ndjekura nga ARSH për të dhënë tenderin e mirëmbajtjes së rrugëve në 4 rajonet e vendit. Në email-in që socialisti i ka çuar Kryeministrit shprehet se fituesit janë zgjedhur në mënyrë korruptive.

Monopoli me tenderët e rrugëve nga ARRSH, Ramës i ankohen edhe

"Autoriteti Rrugor Shqiptar ka zhvilluar procedurat e tenderit me objekt: Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior“ (e ndare ne 14 Lote) me fond limit 2.172.497.806 leke pa tvsh ( te reja) –data e hapjes ofertave per fazën e pare date 05/08/2020. Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Qëndror“ (e ndare ne 10 Lote) me fond limit 2.160.710.894 leke pa tvsh ( te reja) – data e hapjes ofertave per fazen e pare date 07/08/2020. Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Jugor“ (e ndare ne 13 Lote) me fond limit 2.008.497.824 leke pa TVSh ( te reja) – data e hapjes ofertave për fazën e pare date 05/08/2020. Lloji – marrëveshje kuadër, afati 48 muaj (4 vjet) për here te pare këto procedura tenderi u zhvilluan ne dy faza. Në fazën e pare paraqitej i gjithë dokumentacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik, përveç ofertës financiare.

Ne fazën e dyte, vlerësimi do te behej nëpërmjet një mekanizmi jo transparent dhe abuziv :

Kriteret e Vlerësimit Pikët

(i) Çmimi më i ulët [0-60]

Operatori ekonomik duhet të përshkruajë ofertën.

(ii) Përvoja ne pune e kompanisë [0-20]

Operatori ekonomik duhet të përshkruajë punët e realizuar ne forme CV, shoqëruar me

vërtetim punimesh, te kryera ne 10 viteve te fundit.

(iii) Cilësia [0 – 20]
Treguesit dhe analiza cilësore në punë duke përcaktuar elementet e saj si për shembull por pa u limituar në cilësinë e propozimit teknik për sa i përket metodave të përdorura, personelit kryesor, disponueshmërisë së pajisjeve kryesore, organizimi i sitit, siguria, sigurimit të cilësisë, planit të mobilizimit, grafikut të punimeve dhe çdo aktiviteti tjetër siç mund të përcaktohet nga punëdhënësi.

Pra sipas këtij modeli vlerësimi, operatori ekonomik mbasi është kualifikuar ne fazën e pare me gjithë dokumentacionin ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik , edhe n.q.s. ka çmimin me te lire, ai mund te paralizohet ne vlerësimin e autoritetit kontraktor te dy kriteret e tjera.

Kriteret ishin vendosur te tilla qe operatoret ekonomik nuk mund te ofertonin tek te gjitha lotet, madje mund te merrje pjese maksimumi ne dy lote si bashkim operatoresh ekonomik, sepse s`kualifikohej. Në kriteret për kualifikim përcaktohej :

Shënim 1: Operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të ketë kapacitetet ekonomike – financiare (nënpika 2.2.1 e seksionit 2.2, të kritereve të veçanta për kualifikim) si dhe kapacitetet teknike, nënpika 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3.,2.3.4 dhe 2.3.10 të kritereve të veçanta për kualifikim), sa shuma e loteve për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku. Në këtë rast, operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të paraqesë një deklaratë ku të listohen dokumentet e paraqitura në përmbushje të kritereve kumulative për Lotin konkret.

Në rast se dokumentacioni i deklaruar dhe i dorëzuar në përmbushje të kritereve kumulative nuk plotësohet per kapacitetet ekonomike – financiare dhe kapacitetet teknike për të gjitha Lotet ku operatori ekonomik ka ofertuar, do të s’kualifikohet nga të gjitha Lotet ku ka ofertuar

Shemin 2: Dokumentacioni i paraqitur duhet te jete qartësisht i lexueshëm

Vetëm bashkimi operatoreve ekonomik “Alko Impex General Construction dshh & Alko Impex Construction shpk” ka marr pjese ne shumicën e këtyre procedurave, pa u s’kualifikua. Ne te gjitha lotet qe ka marr pjese është kualifikuar. Dhe ne fazën e dyte ka ofertuar me vlerën me te larte financiare dhe në disa raste ka hyre si “mbushës” . autoriteti kontraktor ARRSH e ka klasifikuar në vend te pare me pike në te paktën 6 lote, dhe vetëm për njërin lot ka lidhur kontrate :

Loti VI : “Mirëmbajtje me performancë Shirgjan – Kaçivel – Drizë, Mjekës – Uzinë, Elbasan – Gjinar, Gramsh – Kodovjat – Mollë Grabovë, Drizë – Poroçan “, REF-65715-07- 16-2020 . Vlera: 301.101.555 Leke (referuar buletinit te Agjencise Prokurimit Publik)

Dhe po vonon qëllimisht shpalljen fitues ne lotet e tjera te këtij operatori, në mënyre qe te kaloje afati i ankesave te operatoreve te tjerë ekonomik qe janë para kualifikuar në fazën e pare.

Është e çuditshme se si te gjithë operatoret e tjerë ekonomik me zor janë kualifikuar dhe kane fituar një kontrate, ndërsa “Alko Impex General Construction dshh & Alko Impex Construction shpk” ka fituar në shume-fishin e gjithë shoqërive te tjera, megjithëse ka patar ofertën me shtrenjte financiare.

Dhe abuzimi i ARRSH qëndron në faktin se në kriterin (i) Çmimi më i ulët vendos piket me diferenca te vogla midis shoqërive pjesëmarrëse, kurse në dy kriteret e tjera te vlerësimit (ii) Përvoja ne pune e kompanisë dhe (iii) Cilësia vendos piket maksimale për Alko Impex General Construction dhe piket minimale për ofertuesit e tjerë , duke i sjell dëm ekonomik shtetit prej qindra milion leke..

Dhe tani ne ketë moment janë duke e kualifikuar dhe shpallur fitues ne disa Lote, si p.sh. ;

Rajoni Verior Loti XIII: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga “Peshkopi (K/Rr.Tomin)- Ura e Muhurit, Ura e Muhurit – Draj Reç (Kufi me Kukësin) , Peshkopi- Ushtelence” (53 km), me fond limit të marveshjes kuadër 112.667.173 (njëqind e dymbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtate mije e njëqind e shtatëdhjetë tre) lekë pa TVSh

Rajoni Qendror Loti 4 : “Mirëmbajtje me performancë K/Sauk – Sanatorium, Sauk – Km 29 – rot. re Shijon – Ura e Zaranikës, Km22 – Qytezë Krrabë – Objekti X, Rotondo Sauk – Sauk i Vjetër, Ura e Farkës – Baldushk – Mustafa Koçaj, Vaqarr – Vishaj “, me fond limit 263.424.859 lekë pa tvsh

Akoma me abuziv është fakti qe këto procedura prokurimi janë parashikuar për te lidhur kontrata 4-vjecare, dhe shoqëritë qe S`KUALIFIKOHEN në ketë moment, mbas 4 vjetësh nuk mund te marrin pjese në asnjë procedure me objekt mirëmbajtje rrugore, pasi kriteri i vendosur ne ligjin nr.9643 “Për Prokurimit Publik” është eksperienca e ngjashme vetëm 3 vitet e fundit.

Pra te gjithë operatoret e tjerë ekonomik nuk mund te marrin më pjese ne procedurat me ketë objekt shërbimi. ARRSH me ketë veprim po monopolizon këto tendera ne duart e pak shoqërive.

Me dashuri

Sadri Abazi"

Në fazën e parë paraqitej i gjithë dokumentacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik, përveç ofertës financiare. Në fazën e dytë, vlerësimi do të bëhej nëpërmjet një mekanizmi jo transparent dhe abuziv. Dhënia e tenderëve në mënyrë korruptive te të preferuarit e drejtuesve të ARRSHsë, sipas ish-deputetit socialist, është gjysma e së “keqes”. Duke u përjashtuar nga tenderi në fjalë, Autoriteti Rrugor i ka përjashtuar ata përfundimisht. Duket se llogaritë e ARRSH janë bërë në mënyrë të atillë që mirëmbajtja e rrugëve të jetë gjithmonë në të njëjtën dorë.

Kjo ndodh përmes skemës që tenderi jepet për 4 vite, ndërsa kriter determinant është eksperienca në 3 vitet e fundit në këtë kategori punimesh. Në një kohë që tenderi jepet vetëm te një dorë, atëherë edhe eksperiencën në tre vitet e fundit do ta kenë të njëjtët operatorë. Në këtë mënyrë i bie që ose do të ketë shkëmbim aksesh mes firmave, ose do mbajnë të njëjtët të njëjtat akse.

“Akoma më abuziv është fakti që këto procedura prokurimi janë parashikuar për të lidhur kontrata 4-vjeçare dhe shoqëritë që skualifikohen në këtë moment objekt mirëmbajtje rrugore, pasi kriteri i vendosur në ligjin nr.9643 ‘Për Prokurimin Publik’ është eksperienca e ngjashme vetëm vitet e fundit.

Pra, të gjithë operatorët e tjerë ekonomikë nuk mund të marrin më pjesë në procedurat me këtë objekt shërbimi.

ARRSH me këtë veprim po monopolizon këto tendera”, përfundon ankesën e tij ish-deputeti socialist, i cili njihet si financues i Partisë Socialiste. Kujtojmë që jo pak herë janë denoncuar parregullsitë e firmës Salillari në punimet e mirëmbajtjes në rajonin e jugut.

Skandalet e ARRSH-së me tenderët e rrugëve, si shpallen fituese firmat me fond limit

Tenderët e rrugëve në vend janë bërë mjaft shqetësuese për buxhetin e shtetit, pasi fituesit tyre janë me fond limit, aq sa është oferta. Shumë tenderë janë klasifikuar me flamuj të kuqë, për shkak të mungesë së konkurrencës dhe pjesëmarrjes së kompanive të destuara për t’i fituar. Autoriteti Autoritetit Rrugor Shqiptar ka një sagë të gjatë me tenderë abuzivë për ndërtimin e rrugëve në Shqipëri.

Një nga skandalet është ai me tenderin 1,18 miliardë lekë ose 9,7 milionë euro për rikonstruksionin e aksit 19 km të gjatë Maliq-Lozhan i Ristrelcë, ku fituese është shpallur kompania “Gjikuria” me një ofertë sa 98,4% e fondit limit.

Kompania “Gjikuria” kishte ofruar 1.16 miliardë lekë, dhe kjo ofertë është renditur e pesta për nga çmimi. ARSH-ja e drejtuar nga Evis Berberi skualifikoi me radhë të gjitha oferta të tjera më të mira, pa dhënë arsye ose motive të qenësishme.

Në fund të muajit maj, për mirëmbajtjen e rrugëve të Korçës është shpallur fituese kompania e vetme e paraqitur “2T” sh.p.k, në pronësi të Dritan Troskit dhe Artan Dakos dhe me një vlerë prej hiç më pak se 99.9% e fondit limit. Haptas, ky tender u fut në kategorinë e tenderëve me flamuj të kuqë. E dyshimtë ishte se si për një kontratë të tillë prej miliona eurosh, nuk pati konkurrentë të tjerë në garë.

E njëjta gjë ndodhi edhe me lotin 8 të Kardhiq-Delvinë, ku është shpallur fituese kompania “GENER 2”, me 99.7% të fondit limit, në vlerën e 12 milionë eurove. Për rrugën Kardhiq-Delvinë, u rrit kostoja e saj me të paktën me 20 milionë euro. Buxheti i jep kompanisë private 20 për qind para shtesë mbi fondin me të cilin ajo ka fituar tenderin.

Vetëm si pasojë e shtesave të kontratave kostoja e rrugës është rritur të paktën me 20 milionë euro, pa përfshirë këtu mangësitë në projekt. Nga investigimi i publikuar në gazetën “Panorama”, rruga KardhiqDelvinë kushtoi 108 milionë euro për 33 kilometër nga 50 milionë euro që ishte planifikuar në nisje të punimeve./Panorama

sadri abazi edi rama emailet e rames

Sondazh

Poll

Balla 'lëshon gojën' në Kuvend: Ti Sali, kësaj pjese do vazhdosh t'ja hash gjithmonë...

Balla 'lëshon gojën' në Kuvend: Ti Sali, kësaj pjese do vazhdosh t'ja hash gjithmonë...

Manja-Berishës: Ti do shkosh para meje përballë drejtësisë, mezi pres....

Basha rikthehet në Kuvend, momenti kur flet me dy deputetët e PD që ishin kundër ...

Berisha sulmon Ulsi Manjën: Vendin e ke te Gjushi, je kriminel elektoral

Drafti Ramës për asosacionin, Berisha: Rama shpalosi veten si vasal i Vuçiç

Rrezikon Albin Kurti të shpallet non grata nga SHBA-të? Rama: Nuk i hy këtyre gjërave...

Rama per dialogun Kosove Serbi: Situata po behet alarmante

Basha: PD nuk e drejton Berisha, është përjashtuar

Basha: Nuk jam takuar asnjëherë me Taulant Ballën spekulime

Fillimisht e mohon, pastaj flet për dhunën,Basha për OFENDIMET e mbështetësve të tij: S'i kam parë..

Zgjedhjet në PD/ Bardhi i kthehet Alibeajt: S'jam emocional, qëndrimi im është parimor

Salianji: Opozita do të duhet të ribëhet

A do e mbështesë Bashën për kryetar, përgjigjet Alibeaj

Tensionet në mbledhjen e PD, Alibeaj: Asnjë nga anëtarët e kryesisë nuk ka qenë në presion.

'Duhet t'i lëvizim makinat'/ Numërimi i votave, kryetari i KAS: Do ndërpresim seancën

Pallati qe “fundosi” kryebashkiakun Dako

Arrestimi i Dakos, Berisha: Gjushi shkoi si ai në vresht për kokë të Tahirit, e meriton plotësisht..

Arrestimi i Dakos, Balla: Rama ishte i qartë

Votimi në burgun e Rrogozhinës, Berisha sulmon Rusmalin: Kriminel elektoral, ëndërron të bëhet ....

Arrestimi i Dakos, Ibrahimaj refuzon të flasë: Nuk shprehemi për çështjet e drejtësisë

Vendim i Këshillit të Ministrave: Shfuqizohet bordi i transparencës për çmimin e karburanteve

Rënia euros Ibrahimaj Deri në mars të vitit të ardhshëm,eskportuesit nuk do paguajnë tatim mbi fitim

“Dhunë, kërcënime dhe sharje”, kurthi që iu ngrit deputetëve nga mbështetësit e Bashës

'Nuk është e lehtë...'/ Arrestimi i Vangjush Dakos, reagon për herë të parë Rama: Deri dje krah....

Arrestimi Dakos/ Drejtoria e Policisë merr masa, mbulon godinën

Vihet në pranga 31-vjeçari, sekuestrohen 3 biçikleta të dyshuara të vjedhura prej tij dhe...

“A jeni në vete? Po jo ore tani” Silva Bino acarohet nga prania e gazetarëve pasi dëshmoi në SPAK

Silva Bino 1 orë në SPAK: Kisha një punë, s’kam asgjë për të thën

'Kadastra është portreti i turpit tonë'/ Rama: Dyert e saj do t'i mbyllim, brenda muajit....

"Deputeti nuk mban përgjegjësi për atë që thotë” Basha: Nevojitet ligj i duhur për referendumet

dosja sot 5 qershor

“Në spitalin e Lushnjës bëhen vetëm synetlliqe”, Korreshi: Daja im do të bënte operacion tëmthin…

Balla 'ngacmon' Berishën: Humbe Tropojën, po të dilja ashtu në Librazhd, s'do vija më këtu...

Tensionet në veri të Kosovës/ Berisha: Padroni i Vuçiçit në Tiranë po nxit luftën!

Berisha thirrje për protesta: Jam i bindur se shqiptarët do ngrihen, nuk ka rrugë tjetër

Arrestimi i sekretares së 'MSH', Braçe opozitës: Të fundit që duhet të flasin për korrupsion.

Kuvendi nis me PËRPLASJE/ Bardhi: Manastirliu të dorëhiqet. Braçe i lë fjalën Sulës.

E kishte parkuar poshtë pallatit në Shëngjin/ I thyhen xhamat makinës anëtares së këshillit Bashkiak

Dash Sula: Zoti ju dhentë mend. Keni krijuar grup parlamentar ne burg

Gazment Bardhi pyet Ramën: Pse Vangjush Dako po hyn e del shumë shpesh nga SPAK?

Aksident tek Zogu i Zi në Tiranë, një i plagosur

Ku e dinte?Arrestimi i sekretares së Ministrisë së Shëndetësisë,Rama: Si mund të ndodhë? Na vë në...

'Bashkëshortja e tij ka kriza shëndetësore'/ Avokati: Plotësoi 5 kushte për t'u liruar

'Është dita e fundit e durimit...'/ Lirimi i Tahirit, Berisha: U bë me urdhër nga Rama

Kallëzimet për zgjedhjet vendore, Flamur Noka 1 orë në SPAK: Do më shihni më shpesh këtu

'Nesër publikojmë provat'/ Berisha KQZ-së:Dorëzoni dokumentet për farsën zgjedhore, Rama po i pengon

Basha: Nuk jam bërë pishman për përjashtimin e Berishës.

Aksidenti i rëndë në Ksamil/ Motori me dy persona përplaset me makinën,

"Vjen erë e peshkut të para një jave", Basha për kompetencat e presidentit

Shkojnë t’iu shembin banesën në Vlorë, Policia i tërheq zvarre