LIVE UPDATES
Ekonomi

Akti Normativ/ Kompanitë e punëve publike do të kompensohen për rritjen e çmimeve

Në total parashikohet që fondi i vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit të jetë në vlerën e 7 mld lekëve. Akti Normativ për kompensimin financiar të çmimeve të ndërtimit për shkak të rritjes së çmimeve është botuar në Fletoren Zyrtare.

25 Maj 2022, 07:33 Nga DOSJA
Akti Normativ/ Kompanitë e punëve publike do të kompensohen
Ndertim

Kompanitë e punëve publike që kanë kontratë publike për rindërtimin me financim të buxhetit të shtetit do të kompensohen nga 5 deri në 30% të vlerës që zënë materialet e hekurit, bitumit, çimentos, tubave plastikë, aluminit, bakrit dhe zinkut.

Në total parashikohet që fondi i vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit të jetë në vlerën e 7 mld lekëve. Akti Normativ për kompensimin financiar të çmimeve të ndërtimit për shkak të rritjes së çmimeve është botuar në Fletoren Zyrtare.

Në aktin normativ përcaktohet se kompensimi do të zbatohet për kontratat publike për punë, të financuara me fonde të shoqërive me kapital shtetëror të paktën 51% apo me financim të huaj, që përballohen nga fondet e shoqërive me kapital shtetëror, të cilat janë në proces për t’u lidhur përpara hyrjes në fuqi të këtij akti normativ ose në proces zbatimi që nga data 1 janar 2020.

Për të përfituar kompensimin operatorët duhet të dorëzojnë kërkesën, ku duhet të bashkëngjisin vlerën e parashikuar në kontratë për punimet gjatë 2022, vlerën e parashikuar për përdorimin e materialeve të ndërtimit për vitin 2022 si dhe vlera e kërkuar për kompensim.

Ky akt normativ ka si qëllim përcaktimin e rregullave dhe kritereve për kompensimin financiar të çmimit të hekurit, çimentos, bitumit, tubave plastikë, aluminit, bakrit dhe zinkut në kontratat publike për punë që plotësojnë kriteret e nenit 2, të këtij akti normativ, të lidhura në përputhje me parashikimet e legjislacionit në fuqi për prokurimin publik dhe në kuadër të procesit të rindërtimit, si pasojë e situatës së veçantë, të krijuar në treg gjatë vitit 2022.

Fusha e zbatimit 1. Ky akt normativ zbatohet për kontratat publike për punë, të financuara me fonde të buxhetit të shtetit, të njësive të qeverisjes qendrore dhe vendore, njësive zbatuese të caktuara në kuadër të procesit të rindërtimit apo të enteve të tjera publike të cilat janë në proces për t’u lidhur përpara hyrjes në fuqi të këtij akti normativ ose në proces zbatimi që nga data 1 janar 2020 dhe që preken nga rritja e çmimit të hekurit, çimentos, bitumit dhe tubave plastikë, për punë të kryera pas hyrjes në fuqi të këtij akti normativ. 2. Ky akt normativ zbatohet për kontratat publike për punë, të financuara me fonde të shoqërive me kapital shtetëror të paktën 51% apo me financim të huaj, që përballohen nga fondet e shoqërive me kapital shtetëror, të cilat janë në proces për t’u lidhur përpara hyrjes në fuqi të këtij akti normativ ose në proces zbatimi që nga data 1 janar 2020 dhe që preken nga rritja e çmimit të hekurit, çimentos, bitumit, aluminit, bakrit dhe zinkut, për punë të kryera pas hyrjes në fuqi të këtij akti normativ.

Përkufizime Për qëllim të këtij akti normativ, termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim: a) “Autoritet kontraktor” është autoriteti i cili lidh një kontratë publike për punë të financuara nga buxheti i njësive të përcaktuara në nenin 2, të këtij akti normativ, si dhe autoriteti përgjegjës sipas legjislacionit në fuqi, në kuadër të procesit të rindërtimit; b) “Kontrata publike për punë” ka të njëjtin kuptim me atë të përdorur në legjislacionin për prokurimin publik; c) “Kontrata shtesë” nënkupton kontratën mes autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, sipas procedurës së përcaktuar në këtë akt normativ, kur miratohet kompensimi.

Situata e veçantë Situatë të veçantë, në kuptim të këtij akti normativ, përbëjnë të gjitha rastet të cilat krijojnë situatë emergjente si pasojë e rritjes së ndjeshme të çmimit të tregut për materialet e hekurit, çimentos, bitumit, tubave plastikë, aluminit, bakrit dhe zinkut, në krahasim me çmimet ekzistuese në momentin e lidhjes së kontratës publike për punë.

Kriteret dhe dokumentacioni për përfitimin e kompensimit 1. Me shpalljen e situatës së veçantë, sipas këtij akti normativ, operatorët ekonomikë, të angazhuar në kontrata publike për punë me fonde të buxhetit të shtetit, të njësive të qeverisjes qendrore dhe vendore, njësive zbatuese të caktuara në kuadër të procesit të rindërtimit ose të enteve të tjera publike apo të shoqërive me kapital shtetëror të paktën 51%, i paraqesin autoritetit kontraktor kërkesën për kompensim, sipas aneksit nr. 1, vetëm për pjesën e kostos që lidhet me rritjen e çmimit të materialeve të ndërtimit, të përcaktuara në nenin 2, të këtij akti normativ. 2. Autoritetet kontraktore shqyrtojnë kërkesën sipas pikës 1, të këtij neni, brenda 30 (tridhjetë) ditëve. Në rast të refuzimit të kërkesës, operatori ekonomik ka të drejtë të ankimojë vendimin në gjykatën kompetente. 3. Shtesa e kontratës hartohet në bazë të rritjes së çmimit në raport me vlerën e këtyre materialeve në kontratën publike për punë. Kjo shtesë duhet të jetë brenda kufirit të përcaktuar në nenin 6, të këtij akti normativ. 4. Autoritetet kontraktore paraqesin shtesat e kontratave të miratuara te ministritë e linjës/ institucionet qendrore, Komisioni Shtetëror i Rindërtimit për kontratat në kuadër të procesit të rindërtimit, bordet drejtuese, këshillat bashkiakë apo këshillat mbikëqyrës të shoqërive publike, të cilat parashikojnë burimet përkatëse për mbulimin e tyre. 5. Kompensimi i fondeve të parashikuara në kontratën shtesë bëhet nga autoriteti kontraktor pas verifikimit të gjendjes së punimeve të realizuara dhe faturës së blerjes së materialeve të ndërtimit, të përcaktuara në nenin 2, të këtij akti normativ, sipas parashikimeve të kontratës shtesë. 6. Me qëllim shmangien e abuzimit, strukturat shtetërore dhe autoritetet kontraktore mund të kryejnë edhe verifikime në vend, në rast konstatimi të pasaktësive në dokumentacionin e paraqitur nga shoqëritë. Për kryerjen e verifikimeve autoritetet kontraktore mund të marrin edhe ekspertë sipas fushave përkatëse. 7. Pas verifikimit, sipas pikës 5, të këtij neni, kryhet pagesa për kompensimin sipas legjislacionit në fuqi. 8. Në rast të përfundimit të situatës së veçantë, fondi i papërdorur nga shtesa e kontratës mbetet në buxhetin e autoritetit kontraktor.

Masa e kompensimit të shtesës së kontratës 1. Kompensimi i secilit prej operatorëve ekonomikë që përmbushin kriteret e këtij akti normativ, sipas përcaktimeve të bëra në nenin 2, të këtij akti normativ, bëhet në masën nga 5% deri në 30% të vlerës që zënë materialet e hekurit, bitumit, çimentos, tubave plastikë, aluminit, bakrit dhe zinkut në kontratat publike respektive. Në çdo rast, vlera e kompensimit nuk tejkalon masën nga 5% deri në 30% të vlerës të materialeve të përmendura. 2. Shtesa e kontratës sipas kompensimit të materialeve sipas pikës 1, të këtij neni, nuk do të konsiderohet si shtesë kontrate, sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin publik dhe të procesit të rindërtimit. 3. Në rast se operatori ekonomik nuk bie dakord me vlerën e vendosur të kompensimit nga autoriteti kontraktor, kontrata ndërmjet palëve zgjidhet dhe rihapet një procedurë e re prokurimi për realizimin e punimeve të papërfunduara. Gjithashtu, ndaj operatorit ekonomik merret masa e përjashtimit nga procedurat e përfitimit të kontratave publike për një periudhë 3-vjeçare nga Agjencia e Prokurimit Publik.

Kohëzgjatja dhe zbatimi 1. Parashikimet e këtij akti normativ zbatohen për aq kohë sa zgjat periudha e situatës së veçantë të krijuar në treg. 2. Hyrja në fuqi e këtij akti normativ konsiderohet edhe shpallje e situatës së veçantë. 3. Përfundimi i situatës së veçantë përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të ministrit përgjegjës për financat dhe të ministrit përgjegjës për infrastrukturën.

Dispozitë kalimtare 1. Për kontratat publike për punë, që do të lidhen pas hyrjes në fuqi të këtij akti normativ, autoritetet kontraktore duhet t’u referohen çmimeve të tregut për materialet e hekurit, çimentos, bitumit, tubave plastikë dhe në rastin e shoqërive me kapital shtetëror të paktën 51%, duke përfshirë edhe aluminin, bakrin dhe zinkun. Në veçanti për procesin e rindërtimit, autoritetet kontraktore, për materialet e përcaktuara në këtë akt normativ, duhet t’u referohen çmimeve të tregut. 2. Vonesat në zbatimin e kontratave publike, për të cilat shtrin efektet ky akt normativ, si dhe vonesat në zbatimin e kontratave në kuadër të procesit të rindërtimit, që janë në proces zbatimi nga data 1 janar 2020, nuk do të konsiderohen si shkelje e kushteve kontraktore dhe nuk do të aplikohen penalitete ndaj operatorëve ekonomikë.

Hyrja në fuqi Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KËRKESË Emri i operatorit ekonomik ____________ NIPT-i: ______________________ Objekti i kontratës/projekti ____________ Kërkesa për kompensim ________________

*Bashkëlidhur kësaj kërkese: – Vlera e parashikuar e punimeve për vitin 2022; – Vlera e parashikuar për përdorimin e materialeve të ndërtimit sipas përcaktimeve të neneve 2 dhe 6, të këtij akti normativ për vitin 2022; – Vlera e kërkuar për kompensim të parashikuar në kontratën shtesë; – Shpjegime të tjera./MONITOR

Sondazh

Poll

Tiranë, bënin kontrabandë me veshje, pije, cigare dhe rroba, 3 të arrestuar në 2 operacione

Tiranë, bënin kontrabandë me veshje, pije, cigare dhe rroba, 3 të arrestuar në 2 operacione

Me 14 emigrantë në Morinë, arrestohet 19-vjeçari, shpallet në kërkim bashkëpunëtori i tij

Rrumbullaku ngre strukturë për emërimet në polici: Riformatim ekipeve që hetojnë krimin

Me dy kallashnikovë në shtëpi e municion luftarak, arrestohet 31-vjeçari në Dibër

"Porsche", "Maseratti" e 'Mercedes Benz", arrestohet 52-vjeçari që shiste mjetet e vjedhura në BE

Pellusha, rripa e çanta markash kontrabandë, arrestohet pronari i 5 dyqaneve në Tiranë e Durrës

Mandati i Xhaçkës, Bushka: Duam kohë për raportin. Alibeaj: Mos nxirrni sebepe

Dashnor Sula shpërndan "paund" në Kuvend, i lë ca para edhe Ramës tek vendi

Autor i 4 vjedhjeve në banesa dhe biznese, vihet në pranga 35-vjeçari në Tiranë

Aksident me vdekje në Korçë, zetori përplas motorin, dy persona të vdekur

PD kërkon përballje me Nanon:Trego ç’bisedove me Lamin për Martinajn. Naço:S’e lejon sekreti hetimor

“Ekstradoni kriminelët nga Dubai”, Noka shtron kërkesën. Naço: Na jep informacione nëse ke

Noka kërkon llogari për Martinajn, Kuko: Jam këtu për tjetër gjë, Deputeti:Po thërrasim Kulturën pra

Salianji: Ekstradoni kriminelët nga Dubai, këtu kërcet pushka, atje hapet shmapanja. Kuko:I takon MD

Salianji: Në Shqipëri kërcet pushka, në Dubai hapet shampanjë! Krerët e grupeve kriminale të lirë

Ka shkuar mirë? Rama del i qeshur nga "Vila 30", i hedh dorën në qafë Kurtit

E PAPRITUR! Rama zhvillon takim 'kokë më kokë' me Kurtin në Tiranë

'RING'/ Kontrabandë nga Libia në Durrës, sekuestrohen 2275 ton naftë, arrestohen 4 persona

Marrëveshja Shqipëri-Emirate të Bashkuara, Alibeaj: Kush kryen krime është në Dubai

Shqiptarët me gomone drejt Anglisë, Ministria e Brendshme: Nuk është fenomen i panjohur

Noka kërkon 'llogari' për zhdukjen e Martinajn: A ka informacion Qeveria? Thonë e gjeti hasmi

Bushka- Alibeajt: Ti je anatemuar në publik. Deputeti: Po e di, merr masë nëse shkela etikën

Çantën e mbushur me detonatorë e C4, arrestohet sa zbret nga urbani 44-vjeçari në Shijak

'Po u thonë diçka politikës shqiptare'/ Alibeaj: Çunat e Londrës vijnë në Bllok me makina angleze

Shqiptarët drejt Britanisë, Alibeaj: Largohen për të qëndruar në shtëpi bari, sa të rinj janë atje?

'Ligjet'/ Memorandumi Shqipëri-Britani e Madhe për emigracionin, Sula: Pse u miratua me urgjencë?

'Territorialja'/ PS kundërshton propozimin e PD, Balla: I qëndrojmë ndarjes aktuale me 61 Bashki

Balla: Bashkëpuntorët e sigurimit të shtetit sillen sikur nuk u ka hyrë asgjë në këmbë

'Të hetohet Berisha', Balla: Dua përgjigje nga SPAK, PS qëndron ndarjes aktuale të Bashkive

Xhixho përplaset me kryebashkiakun Suli për shkollën "Ibrahim Basha": Pse s'është ndërtuar?

Transportonte 17 emigrantë të paligjshëm, arrestohet 35-vjeçari në Qafë-Botë

Hajdari: Të dalim në protesta, një grup njerëzish me në krye Ramën po uzurpojnë pushtetet

Përkujtimohet Azem Hajdari,djemtë i shkojnë me nuset për dore,Rudina merr të bijën, s'mungon Berisha

Veliaj s'përmbahet përballë gjimnazistëve/ Tregon idenë e tij për një shkollë të mirë: Si hotel

24 vite nga vrasja e Hajdarit/ Berisha: Hyri në histori, për 3 ditë rrëzoi regjimin

Shqiptarët dynden drejt Britanisë, ambasadori: Pasurimi i shpejtë ju çon drejt drogës

Deputetja i kthehet keq ish-zv.kryeministrit: Ahmetaj po deshe ta liroj vendin ta drejtosh

Sulmi ndaj sistemeve/ Salianji dhe Noka kërkesë AKSHI-t: Pse nuk u garantua siguria?

Arsimimi në Shqipëri, Yuri Kim: Faktor kyç, ndikon në përparimin tuaj

'Fëmijët kanë mundësi të punësohen'/ Rama: 11-vjeçarja në Shenavlash mbante shtëpinë me para

Abetarja e unifikuar/ Rama: Maqedonia parimisht dakord, diskutuam me Malin e Zi dhe Serbinë

Dëgjohet muzikë në Kongres, Rama: Jetojnë me ‘radio’ në xhep, njëri më tha është zilja e gruas

Kongresi, Rama: Kërcënimi ndaj gjuhës është i madh, do diskutojmë futjen e saj në çdo nivel arsimi

Rama mbledh Kongresin e Arsimit, Yuri Kim ende përgjumshëm

Dita e parë e shkollës, Rama këshillon të vegjëlit: Bëni qef dhe punë

Shtëpinë e kishte kthyer në “dyqan”, arrestohet i riu në Fier, e spiunuan për "Zastava"

Hakerat e Iranit futen në sistemin e kamerave të kufijve shqiptarë! Publikojnë videon

Sulmi kibernetik, radhë të gjata në doganën e Bllatës

Probleme me sistemin TIMS në Kapshticë, po punohet me regjistra

Berisha: Rama firmos kontratat korruptive! Rrugën Korçë-Kolonjë e mori në dorë një ish-deputet i PS