LIVE UPDATES
Aktualitet

Raporti i OECD: Shqipëria ka bërë përparim në 10 pika, duhet të fokusohet më shumë

18 Tetor 2021, 20:03 Nga DOSJA
Raporti i OECD: Shqipëria ka bërë përparim në 10 pika,

TIRANË- Një raporti i publikuar nga Competitiveness Outlook për konkurrueshmërinë në vend, thuhet se Shqipëria ka bërë përparim në 10 pika nga 15 kryesore. Në raportin e publikuar nga OECD, shkruhet se vendi ka bërë përparim në politikën tregtare, politikën e arsimit, politikën e energjisë, politikën e taksave, politikën e investimeve dhe promovimin, si dhe në dimensionet e politikës së punësimit.

Ndërkohë që në raport gjithashtu theksohet se në vend duhet të ketë prioritet në disa fusha kryesore që lidhen inovacionin, shkencën, luftën ndaj korrupsionit, mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin teknologjik në shkolla si dhe dizertifikimin e qasjes së financave,

Raporti i plotë:

Shqipëria ka përmirësuar performancën e saj që nga publikimi i raportit Competitiveness Outlook në 2018 në 10 nga 15 dimensionet e shënuara për vlerësim. Edhe pse kjo tregon qartë përparimin në krijimin e politikave për të rritur konkurrencën e saj të paktën në rreth dy të tretat e dimensioneve të politikave të përfshira në këtë vlerësim nëse ato do të kenë një ndikim të qëndrueshëm, atëherë zbatimi, monitorimi dhe përmirësimi efektiv dhe i vazhdueshëm nga ato politika duhet të mbetet një përparësi kryesore. Shqipëria arrin rezultatet e saj mesatare më të larta në politikën tregtare, politikën e arsimit, politikën e energjisë, politikën tatimore, politikën e investimeve dhe promovimin, si dhe dimensionet e politikës së punësimit. Më poshtë janë disa nga arritjet kryesore të Shqipërisë në këto fusha:

Promovimi dhe lehtësimi i investimeve ka parë përparim të dukshëm

Me një strategji e re për nxitjen e investimeve është duke u zhvilluar e cila pritet të përfshijë ndërkombëtarizimin e investimeve shqiptare, fushatat në terren, programet dhe strategjitë e kujdesit pas tërheqjes së investimeve të huaja direkte (IHD) dhe prodhimin e produkteve në Shqipëri. Agjencia Shqiptare për Promovimin e Investimeve (AIDA) ka një mandat të gjerë që është vendimtar për promovimin, lehtësimin dhe ruajtjen e investimeve dhe ka filluar të përforcojë veprimet e saj të synimit të investitorëve. Një gamë e gjerë stimulimesh ofrohen për investitorët, të cilat të gjitha mund të gjenden në faqen e internetit të AIDA -s. Shqipëria po forcon gjithashtu aktivitetet e saj për lehtësimin e investimeve duke përshpejtuar dixhitalizimin e shërbimeve të saj publike. Që nga janari 2020, 73% e të gjitha shërbimeve publike ishin të disponueshme në linjë për qytetarët dhe bizneset përmes Portalit E-Albania.

Kuadri i politikës tregtare është forcuar ndjeshëm

Me përfundimin e Protokollit 6 shtesë mbi Tregtinë e Shërbimeve në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) në Dhjetor 2019 krijoi një stimul të rëndësishëm për zvogëlimin e kufizimeve në shërbimet midis palëve dhe për t’i bërë tregjet e shërbimeve më tërheqëse për investitorët e vendeve të treta. Transparenca rregullatore është përmirësuar, ashtu si edhe konsultimet publike mbi politikën tregtare. Shqipëria ka përforcuar koordinimin e politikave ndërinstitucionale duke miratuar rregulla dhe procedura të reja për Komitetin Kombëtar të Ndihmës së Tregtisë (NTFC). Ai gjithashtu ka krijuar dy grupe pune për të eksploruar uljen ose eliminimin e tarifave dhe tarifave të importit dhe eksportit. Dialogu me aktorët vendorë tani kërkohet në të gjitha fazat e hartimit të politikave tregtare. Të gjitha projektligjet publikohen në mënyrë elektronike.

Sistemi arsimor po përmirësohet me një ritëm të shpejtë

Shqipëria është një nga pjesëmarrëset me përmirësimin më të shpejtë në Programin OECD për Vlerësimin Ndërkombëtar të Studentëve (PISA), megjithëse akoma rezulton nën mesataren e Bashkimit Evropian (BE) dhe OECD. Rezultati mesatar i tij për performancën e studentëve në matematikë u rrit me rreth 24 pikë midis 2015 dhe 2018, krahasuar me rritjen mesatare prej 2 pikësh të OECD. Hendeku midis studentëve më të lartë dhe atyre me arritje më të ulëta është ngushtuar gjithashtu. Shkalla e pjesëmarrjes në arsimin shkollor është e lartë: në vitin 2019, regjistrimi neto në arsimin fillor ishte 98%, dhe 96% në arsimin e mesëm të ulët. Qeveria ka prezantuar gjithashtu reforma të rëndësishme të politikave, të tilla si një kornizë kurrikule e bazuar në kompetenca, qeverisje e decentralizuar e shkollave dhe një sektor i modernizuar i arsimit dhe aftësimit profesional (AFP).

Kushtet e punësimit janë përmirësuar gjerësisht

Janë bërë përparime në gjurmimin e punësueshmërisë së të rinjve pasi ata të përfundojnë arsimin e tyre dhe Shqipëria gjithashtu kryen sondazhe për nevojat e aftësive. Ajo ka parë përparim të rëndësishëm në rritjen e niveleve të punësimit të grave, të cilat janë rritur me 9 pikë përqindjeje që nga viti 2015 për të arritur 54% në 2019, më e larta në rajon. Shërbimi i tij publik i punësimit (SHPP) ka filluar të modernizojë ofrimin e shërbimeve të tij të punësimit, duke përfshirë një sistem të ri të teknologjisë së informacionit (TI), këshillim individual dhe plane veprimi individuale, si dhe prezantimin sistematik të shërbimeve të punëdhënësit.

Përafrimi me standardet e BE-së është përmirësuar në sektorin e energjisë

Shqipëria ka bërë përparim të rëndësishëm në transpozimin e Pakos së Tretë të Energjisë. ëellshtë në rrugë të mbarë për të krijuar dhe operuar një treg konkurrues të energjisë – ai ka një rregullator të fortë të pavarur, aktualisht është duke përfunduar vendosjen operacionale të një shkëmbimi energjie dhe po ndan operatorin e sistemit të shpërndarjes për energji elektrike.

Politika tatimore ka parë bashkëpunim më të madh ndërkombëtar dhe përafrim më të madh me trendet e fundit tatimore ndërkombëtare 

Në gusht 2019, Shqipëria u bë anëtare e Kornizës Gjithëpërfshirëse për Erozionin Bazë dhe Zhvendosjen e Fitimit (BEPS), duke çuar në disa nisma të tjera. Përafrimi i sistemit tatimor me standardin minimal të Veprimit 5 është aktualisht nën shqyrtim nga Sekretariati i Praktikave të Dëmshme. Në Shtator 2020, Shqipëria ratifikoi Konventën Shumëpalëshe për Zbatimin e Masave të lidhura me Traktatin Tatimor për Parandalimin e BEPS dhe është caktuar të punohet në abuzimin e traktateve dhe procedurat e marrëveshjeve të ndërsjella. Ekipi i Vlerësimit të Forumit Global të OECD kreu një rishikim nga Shqipëria nga kolegët dhe gjeti se ishte “në përputhje të madhe” me shkëmbimin e informacionit sipas kërkesës (EOIR). Shqipëria prezantoi një ligj në Shkurt 2020 për shkëmbimin automatik të informacionit (AEOI); shkëmbimet e para duhet të ndodhin në të ardhmen e afërt.

Fushat prioritare

Edhe pse Shqipëria ka bërë përparim të konsiderueshëm, ajo duhet të bëjë më shumë përpjekje në disa fusha. Ai vlerësohet nën mesataren e BB6 në qasjen në financa; shkenca, teknologjia dhe inovacioni; politika mjedisore; dhe dimensionet e politikave kundër korrupsionit. Edhe pse në përputhje me mesataren e BB6, performanca e Shqipërisë në ndërmarrjet shtetërore dhe dimensionet e politikave të shoqërisë dixhitale është përkeqësuar që nga vlerësimi i fundit ( Figura 20.1 ). Për të përmirësuar performancën e saj në këto fusha prioritare, Shqipëria duhet të marrë parasysh sa vijon:

Rritja e përpjekjeve për të diversifikuar qasjen në financa. Burimet alternative të financimit mbeten shumë të kufizuara në Shqipëri. Megjithëse faktorizimi dhe dhënia me qira janë të disponueshme dhe mbështeten nga korniza ligjore të zhvilluara mirë, financimi i grupit, kapitali sipërmarrës dhe rrjetet e engjëjve të biznesit nuk ekzistojnë. Dhënia e firmave qasje në financim përtej skemave tradicionale të huadhënies dhe plotësimi i nevojave të tyre në të gjitha fazat e zhvillimit të tyre, do të ndihmonte në diversifikimin e sektorit financiar aktualisht të dominuar nga banka në Shqipëri.

Forcimi i aranzhimeve institucionale për pronësinë shtetërore. Pronësia e ndërmarrjeve shtetërore (NSH) është e përhapur në të gjithë qeverinë qendrore në Shqipëri, duke u ushtruar nga disa ministri të tjera të linjës dhe organe të qeverisë qendrore, si dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Këto përgjegjësi të shpërndara pronësie nuk udhëhiqen nga një politikë e përbashkët pronësie. Kjo ka çuar në një mungesë të pritshmërive të qarta të performancës nga shteti, duke kontribuar në joefikasitetet e korporatave. Autoritetet duhet të ecin përpara me iniciativën e tyre për të krijuar një agjenci qendrore të pronësisë shtetërore-ose, nëse kjo nuk është e mundur, një ent koordinues-për të harmonizuar më tej praktikat e pronësisë shtetërore dhe për të ndarë plotësisht pronësinë dhe rolet rregullatore.

Forcimi i shkencës, teknologjisë dhe inovacionit përmes investimeve në hulumtimin e sektorit publik dhe bashkëpunimin biznes-akademi. Sektori i kërkimit shkencor publik në Shqipëri mbetet sistematikisht i pafinancuar, me shpenzimet publike në kërkime që arrijnë në vetëm 0.06% të PBB -së në 2018. Kjo mund të rrezikojë qëllimin e saj për të rritur investimet në kërkime në 1% të PBB -së deri në vitin 2022. Për të arritur këtë qëllim, qeveria duhet konsideroni zgjerimin e gamës së stimujve financiarë për bashkëpunimin midis bizneseve dhe akademisë. Investimi në sistemin e kërkimit shkencor do ta bënte profesionin më tërheqës, duke çuar në rezultate kërkimore me cilësi më të lartë në afat të mesëm dhe të gjatë. Shqipëria gjithashtu mund të rivendosë kuponë novacioni për të krijuar stimuj financiarë për inovacionin.

Përmirësimi i shoqërisë dixhitale duke investuar në aftësitë digjitale dhe duke përmirësuar teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK) në shkolla. Zhvillimi i aftësive dixhitale për të rriturit ende nuk është integruar plotësisht në sistemet e AFP -së ose programet e të mësuarit gjatë gjithë jetës, pavarësisht mungesës së aftësive digjitale në ekonomi. Kurrikulat e TI -së duhet të hartohen me mbështetjen e sektorit të TIK -ut për të përmirësuar nivelet e aftësive dixhitale. Programet e trajnimit dhe kornizat e politikave të të mësuarit gjatë gjithë jetës duhet të udhëhiqen nga nevoja për të adresuar hendekun e aftësive dixhitale në tregun e punës. Shqipëria gjithashtu duhet të sigurojë që të gjitha shkollat ​​dhe studentët të kenë akses në brezin e gjerë, kompjuterë funksionues dhe mjete arsimore dixhitale. Në vitin 2020, vetëm rreth 25% e shkollave kishin lidhje interneti me shpejtësi mbi 10 Mbps, që është nën mesataren e ëB6.

Mbroni mjedisin përmes politikave gjithëpërfshirëse të përdorimit të tokës dhe trajtimit të përmirësuar të ujërave të zeza.Shqipëria është një nga ekonomitë në Evropë më e rrezikuar për rreziqe të shumta natyrore, siç ilustrohet nga dëmet e shkaktuara nga tërmeti i vitit 2019. Qeverisë i mungon një kuadër politikash gjithëpërfshirëse për përdorimin e tokës për të siguruar drejtim të qartë, duke u fokusuar në modernizimin e kodeve të ndërtimit, përditësimin e hartave të rrezikut sizmik dhe luftimin e ndërtimeve të parregulluara dhe të paligjshme. Ndërkohë, impiantet e trajtimit të ujërave të zeza mbulojnë vetëm rreth 15% të popullsisë së Shqipërisë, dhe sistemi përballet me shqetësime kryesore si mungesa e licencimit dhe tarifave për trajtimin e ujërave të zeza, buxheti dhe mirëmbajtja e pamjaftueshme e operimit dhe ndikimi negativ në mjedis nga rrjetet e pazhvilluara dhe lidhjet. Nevojitet një hartë e qartë e situatës për të identifikuar përparësitë kryesore të investimeve.

Të intensifikohen përpjekjet kundër korrupsionit duke përmirësuar mbrojtjen e sinjalizuesve dhe duke forcuar rastet e korrupsionit të nivelit të lartë.Analiza është e nevojshme për të identifikuar dhe trajtuar faktorët që qëndrojnë pas mospërputhjes midis numrit të madh të hetimeve dhe numrit të vogël të dënimeve (nga 90 rastet kundër zyrtarëve të nivelit të lartë të dërguar për ndjekje në vitin 2019, vetëm 5 persona u akuzuan). Duhet të bëhet një vlerësim i drejtë dhe transparent për të identifikuar pengesat që parandalojnë ngritjen e aktakuzës dhe për të rritur efektivitetin e luftës kundër korrupsionit të nivelit të lartë. Legjislacioni i Shqipërisë për mbrojtjen e sinjalizuesve mungon disa elementë të rëndësishëm që gjenden në Direktivën e BE-së për mbrojtjen e sinjalizuesve, siç është mbrojtja për sinjalizuesit që përdorin zbulimin publik. Shqipëria duhet të sigurojë mbrojtje për zbulimin publik dhe për njerëzit e lidhur me sinjalizuesin.

(I.A/dosja.al)

Cila mendoni se është alternativa më e mirë:

View Results

aktualitet aktualitet competitiveness outlook oecd raporti per shqiperine competitiveness outlook oecd raporti per shqiperine

Sondazh

Poll

Aksidenti me dy viktima në autostradën Tiranë-Durrës, makina mori para bordurat e rrugës

Aksidenti me dy viktima në autostradën Tiranë-Durrës, makina mori para bordurat e rrugës

VIDEO- Shpërthimi me tritol në butikun në Durrës, ja si u dëmtua biznesi i gruas

Berisha dhe demokratët 'zaptojnë' Kuvendin

Me pistoleta dhe kallashnikovë në Range Rover/ Arrestohen 4 "të fortët" në Tiranë

Berisha shton akuzën ndaj Ballës: Te ndjek hija e avokatit Ravik Gurra

VIDEO E SHERRIT/ Berisha akuzon Ballen per vrasjen e avokatit Ravik Gurra

PA KOMENT- Shkodra 'nën ujë', ja si duket qyteti

Protesta kundër traut në Divjakë, një betoniere brenda parkut

EKSKLUZIVE- Lulzim Basha takohet me Ben Blushin ne Panairin e Librit, merr me vete edhe vajzën

Balla: Berishës iu dogjën tre marrëveshje tek Porti i Durrësit, koncensionarët po i kërkojnë lekët

Balla-Spahos: Do shkosh tek Porti i Durrësit me pistoletë si Strazimiri, s'keni zgjidhje tjetër

Ndërtimi i rrugëve/Balla 'shigjeton' Partinë e Lirisë:Mondi bëj kallëzime, kishin ministritë në 2017

Balla 'lëshon' gojën: Saliut i rri mendja tek vëllezërit Kariç, na vjen dhe zor t'i përmendim...

Elisa Spiropali realizon "ëndrrën" e fëmijërisë me Berishën, del LIVE me të, tregon 2 gishta

Perplasje mes banoreve dhe Policise ne Divjake

Berisha 'shënjestron' Ulsi Manjën: Vetëm dy mushka kanë mbetur pa u punësuar në fshatin tënd

Berisha bllokon foltoren dhe del në Facebook: Jam live në gjithë botën, mos ma qani hallin mua!

Berisha: Parlamentin e komandojne grupet kriminale

Dëshmia e Orges Xhelilit para avokatëve: Policët bashkiakë më goditën

ME VIDEO- PLAS KEQ SHERRI në Komision, Braçe e humb kontrollin, "shpërthen": Ik ore pirdhu!

Protesta e opozitës, pamjet nga Bulevadi, mijëra qytetarë të mbledhur

Sherri i plotë i Ramës me dy deputetët e PD: Ta tregoj unë ty, do të shkatërroj!

Balla: Kokoneshi jashtë rrezikut për jetën

Veliaj takon Papa Françeskun: Jemi takuar në Tiranë...e aprovuam ndërtimin e bustit të Nënë Terezës

Droge mes karameleve ne Tirane

Grida Duma lë mandatin, kolegët e saj në lot, Açka dhe Gjekmarkaj të përlotur

Grida Duma lë mandatin e deputetes së Partisë Demokratike

Masakra e Lushnjes, babai i Leart Haxhiut: Djali im është i pafajshëm, se di ku është

Përdhunues serial, MOMENTI i arrestimit të Spartak Dyrmishit

Nga një armë në çdo raft rrobash, çfarë gjeti Policia gjatë aksionit në Shkodër

Dalin PAMJET nga megaaksioni në Korçë

Qeni i prish mitingun Ramës, të gjithë meken, kryeministri: Po lëre në punën e vetë...

Ibrahim Lici mesazh audio nga Turqia: Jetoj i lirë, nuk jam arrestuar

Arrestohet Agim Gjata, qelloi mbi RENEA

Meta: O Edi, o lepurush, do të shporrim me poezinë ‘liri a vdekje’ të Havzi Nelës

Pakti PD PL, Meta: Kryetari i Keshillit super politikan

Paloka 'korrekt' me orarin, takohet me Bardhin në një lokal para parlamentit

Alibeaj-Majkos: Je kokrra e komunistit! Deputeti socialist: Budalla! Dosjet s'mund të hapen për...

Flet avokati i vellezerve Mollaj: Tina genjen, e shantazhojne

Durrësi zgjohet nën ujë

Tetori rozë, vajzat dhe gratë e FA i bashkohen fushatës sensibilizuese kundër kancerit të gjirit

NIS PROTESTA në Elbasan/ Qytetarët fikin makinat në shenjë rebelimi, rreshtohen në shesh

Alibeaj pranoi bashkëpunimin, do nisin negociatat/ Berisha: E mirëpres. S'tërhiqem nga Primaret

Demokrati emocionet për 'doktorin'! I bie telefoni kur po fliste me Berishën,e përplas në tokë

Privatizimi i ish-klubit ‘Partizani’, dëshmon Qirjazi: MM më kërkoi firmën, bëra ç’ishte e ligjshme

Tiranë, bënin kontrabandë me veshje, pije, cigare dhe rroba, 3 të arrestuar në 2 operacione

Me 14 emigrantë në Morinë, arrestohet 19-vjeçari, shpallet në kërkim bashkëpunëtori i tij

Rrumbullaku ngre strukturë për emërimet në polici: Riformatim ekipeve që hetojnë krimin

Me dy kallashnikovë në shtëpi e municion luftarak, arrestohet 31-vjeçari në Dibër

"Porsche", "Maseratti" e 'Mercedes Benz", arrestohet 52-vjeçari që shiste mjetet e vjedhura në BE