Aktualitet

Hapet gara për Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, afati dhe dokumentet që duhet të dorëzoni

Gara për Inspektorin e Lartë të Drejtësisë do të jetë e hapur deri në datë 20 mars. Pasi të shqyrtohen, Kuvendit do t'i dërgohen pesë emra për të zgjedhur.
Featured image of article: Hapet gara për Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, afati dhe dokumentet që duhet të dorëzoni Gjykata e Lartë

TIRANË– Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka hapur garën për pozicionin e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Sipas njoftimit zyrtar, gara do të jetë e hapur deri në datë 20 mars, ndërsa të gjithë të interesuarit duhet të dorëzojnë dokumentacionin në Gjykatën e Lartë, pranë zyrës së posaçme të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.

Pasi kandidaturat të jenë dorëzuar dhe shqyrtuar, Kuvendit do t’i dërgohen pesë emra për të zgjedhur Inspektorin e Lartë të Drejtësisë.

NJOFTIMI I PLOTË:

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, në mbështetje të pikës 4 të nenit 147/d të Kushtetutës dhe të shkronjës “a” të pikës 2 të nenit 201 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, me qëllim plotësimin e pozicionit vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe të dërgimit në Kuvend, për ta zgjedhur atë, të një listë prej 5 kandidatësh, të përzgjedhur dhe renditur mbi bazën e meritave nga ky Këshill sipas një procedure transparente dhe publike,

shpall hapjen e procedurës së aplikimit në pozicionin vakant “Inspektor i Lartë i Drejtësisë” dhe fton, çdo person të interesuar, që plotëson kushtet dhe kriteret e parashikuara në nenin 147/d të Kushtetutës dhe në nenin 199 të ligjit nr. 115/2016, të marrë pjesë në këtë procedurë konkurrimit publik dhe të paraqesë pranë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, shprehjen e vullnetit për të kandiduar në pozicionin vakant për “Inspektor i Lartë i Drejtësisë”.

Së bashku me kërkesën me shkrim për shprehjen e interesit për kandidimin në pozicionin vakant për “Inspektor i Lartë i Drejtësisë”, sipas parashikimeve të shkronjës “a” të pikës 2 të nenit 201 të ligjit nr. 115/2016, kandidati duhet të paraqesë:

– jetëshkrimin e përditësuar, përfshirë adresën postare dhe elektronike, si dhe numër telefoni;

Për më shumë bëhu pjesë e grupit më viral në Facebook, Dosja.al

– fotokopje të kartës së identitetit;

– deklaratë personale motivimi, ku shpjegon arsyen e kandidimit dhe objektivat që synon të ndjekë nëse emërohet;

– dokumentacionin shoqërues nëpërmjet të cilit vërteton përmbushjen e kushteve dhe kritereve të përcaktuara në nenin 147/d të Kushtetutës dhe në nenin 199 të ligjit nr. 115/2016;

– formularin e aplikimit të plotësuar “Për informim përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta”, në përputhje me parashikimet ligjore të nenit 29, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e Ish-sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. Ky formular gjendet i publikuar në faqen elektronike të Gjykatës së Lartë, në pjesën e posaçme për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi;

– formularin e vetëdeklarimit të plotësuar dhe nënshkruar sipas përcaktimeve të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. Ky formular gjendet i publikuar në faqen elektronike të Gjykatës së Lartë, në pjesën e posaçme për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi;

Kërkesa për shprehjen e interesit, e shoqëruar me dokumentacionin e mësipërm, duhet të paraqitet brenda datës 20 Mars 2019 dhe të dorëzohen në Gjykatën e Lartë, pranë zyrës së posaçme të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, adresa “Rruga Ibrahim Rugova, Ndërtesa nr. 20, Kodi Postar 1001,Tiranë, Shqipëri”.

Kandidatët e deritanishëm, që kanë aplikuar sipas procedurave kalimtare kushtetuese dhe ligjore, duhet të paraqesin dokumentacionin e sipërcituar, të përditësuar.

Lista e kandidatëve do të publikohet në faqen elektronike të Gjykatës së Lartë, në pjesën e posaçme për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi.

Shto Koment